• Start

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2020/2021

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2020/2021

 

Trasa nr 1:

Kurs do szkoły: godz. 710 

Korczyna, ul. Podzamcze (sklep) – Czarnorzeki (kościół) – Czarnorzeki (szkoła) – Korczyna (zajazd –  Korczyna, ul. Bpa Pelczara (Działy) – Korczyna ul. Zawiśle (ostatni przystanek) – Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie)

Kursy powrotne: godz. 1320 oraz godz. 1420

Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie) - Korczyna ul. Zawiśle (ostatni przystanek) - Korczyna, ul. Bpa Pelczara (Działy) - Korczyna (zajazd) - Czarnorzeki (szkoła) - Czarnorzeki (kościół) - Korczyna, ul. Podzamcze (sklep).

 

Trasa nr 2:

Kurs do szkoły: godz. 710 

Korczyna ul. Akacjowa (Ślączka) – Korczyna ul. Spokojna (Burkot - ostatni przystanek) – Korczyna ul. Ogrodowa (Górna Wieś) – Korczyna ul. Ogrodowa (Łazy-ostatni przystanek) – Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie)

Kursy powrotne: godz. 1320 oraz godz. 1420

Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie) - Korczyna ul. Ogrodowa (Łazy - ostatni przystanek) - Korczyna ul. Ogrodowa (Górna Wieś) –  Korczyna ul. Spokojna (Burkot - ostatni przystanek) - Korczyna ul. Akacjowa (Ślączka).

 

Trasa nr 3:

Kurs do szkoły: godz. 735 

Korczyna ul. Sporne (k. Domu Ludowego) – Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie)

Kursy powrotne: godz. 1320 oraz godz. 1420

Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie) - Korczyna ul. Sporne (k. Domu Ludowego)

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01. września (wtorek) według następującego harmonogramu:

Klasy I – godzina 9:00 - uczniowie oczekują przed bocznym wejściem do szkoły (od strony ulicy A. Fredry) na swoich wychowawców, z którymi udają się do sal lekcyjnych.

Klasy II – III – godzina 10:00

II a – sala nr 112
II b – sala nr 122
II c – sala nr 113

III a – sala nr 129
III b – sala nr 118
III c – sala nr 128

Klasy IV – VIII – godzina 11:00

IV a – sala nr 5
IV b – sala nr 21
IV c – sala nr 29

V a – sala nr 6
V b – sala nr 22
V c – sala nr 107

VI a – sala nr 226
VI b – sala nr 218
VI c – sala muzyki

VII a – sala nr 13
VII b – sala nr 104
VII c – sala nr 225
VII d – sala nr 105
VII e – sala nr 206
VII f – sala nr 220

VIII a – sala nr 212
VIII b – sala nr 213
VIII c – sala nr 204

Przydzielone sale lekcyjne są równocześnie przypisane do poszczególnych klas na cały rok szkolny.

Proszę równocześnie o zapoznanie się z  procedurą organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
od 01. września 2020 r.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych od 01. września 2020 r.

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
od 01. września 2020 r.

1.  Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

2.  Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

3.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

4.  Do przestrzeni wspólnej szkoły mogą wchodzić jedynie: 

     - opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych,
     - opiekunowie dzieci z klas I,
     - opiekunowie dzieci niepełnosprawnych 

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

6. Przy wejściu do szkoły obowiązują zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

7.  Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami:

  1. wejście główne: klasy IV – VIII,
  2. wejście boczne od strony ulicy A. Fredry: klasy I – III i oddziały przedszkolne.

8.  Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.

9.  Od 01. września 2020 r. noszenie maseczek lub przyłbic w salach lekcyjnych dla uczniów i pracowników szkoły jest dobrowolne.

10. W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek) - w trosce o zdrowie swoje i innych - zaleca się noszenie maseczek.

11.  Uczniowie korzystają z szafek uczniowskich w szatni przydzielonych w poprzednim roku szkolnym.

12. Szkoła funkcjonuje zgodnie z opracowanym planem lekcji.

13. Każda klasa w ciągu całego dnia korzysta z jednej sali lekcyjnej (wyjątek stanowią lekcje z informatyki i wychowania fizycznego).

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie między sobą nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi.

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (maskotek, zabawek, itp.).

16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

17. W miarę możliwości zajęcia sportowe będą przeprowadzane na świeżym powietrzu.

18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, katar, uczeń będzie odizolowany w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu (izolatce).

19. Sale, części wspólne (korytarze)  będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

20. Sale informatyczne będą dezynfekowane po każdej lekcji.

21. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, klawiatur, włączników
oraz blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków.

22. Personel kuchenny powinien ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

23. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej.

24. Biblioteka szkolna będzie funkcjonować według odrębnego regulaminu.

 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja

Informacja

Informuję, że organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie odbędzie się 28. sierpnia (piątek) 2020 r. o godzinie 10:00 w dużej sali gimnastycznej.

Obowiązują zasady zachowania dystansu oraz maseczki ochronne.


W najbliższym czasie ukaże się komunikat
dotyczący funkcjonowania szkoły od 01. września 2020 r.


Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Szkolny zestaw podręczników

Wykaz podręczników do religii obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie w roku szkolnym 2020/2021

Pozostałe podręczniki zapewnia szkoła.

Klasa I

Tytuł programu:  Z Bogiem przez życie
Numer programu: AZ-11-01/18-LU-3/20
Tytuł podręcznika: Bóg naszym Ojcem – Redaktor: ks. Piotr Goliszek ,Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Podręcznik nr AZ-11-01/18-LU-3/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18. 

Klasa II 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: KOCHAMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik nr AZ-12-01/10-LU-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.

Klasa III 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik nr AZ-13-01/10-LU-4/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.

Klasa IV

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.

Klasa V 

Tytuł programu:  Z Bogiem przez życie
Numer programu: AZ-21-01/18-LU-2/20
Tytuł podręcznika: Bóg poszukuje człowieka – red. ks. Waldemar Janiga

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Podręcznik nr AZ-21-01/18-LU-2/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

Klasa VI 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-23-01/10-LU-2/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.

Klasa VII 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10 
Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-31-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10. 

Klasa VIII 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.