• Start

Informacja dotycząca fluoryzacji w klasach II-VI

W bieżącym roku szkolnym prowadzona będzie u dzieci fluoryzacja zębów. Obowiązują zgody rodziców z ubiegłego roku. W przypadku zmiany decyzji rodzice proszeni są o przekazanie pisemne informacji do gabinetu pielęgniarki szkolnej w poniedziałek 05.10.2020 r.

Ubezpieczenie NNW dzieci - informacja od Rady Rodziców

Drodzy Rodzice

Wychodząc naprzeciw zaleceniom dotyczącym unikania płatności gotówkowych w dobie COVID-19 przedstawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z wymogami zarówno WHO jak i MEN w formie bezgotówkowej.

Poniżej podajemy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dzieci:

https://www.nowaklasa.pl/

Kod do zawarcia polisy Nowa Klasa: RJA2

Rodzice sami wybierają wariant ubezpieczenia.

Poprzednie ubezpieczenia straciło swoją ważność
z dniem 31. sierpnia 2020 r.

Zobacz plik (w formacie .pdf)  > ogólne warunki ubezpieczenia.

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej
im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Pasowanie na ucznia 2020

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to piękna tradycja. Ceremoniał Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie uwzględnia strój galowy, przyrzeczenie na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia przeprowadzone przez dyrektora szkoły. W tym roku ze względu na konieczność stosowania środków ostrożności związanych z koronawirusem, musieliśmy ograniczyć kontakty pomiędzy pierwszaczkami.

15 września 2020 roku, dyrektor Artur Stodolak pasował dzieci na uczniów naszej szkoły oddzielnie w każdej z grup klasowych. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci, w obecności wychowawców, przystąpili do uroczystości. Aktu pasowania dokonał Pan Dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Korczynie. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawców.

 

Zbiórki harcerskie - informacja

Zbiórki harcerskie - informacja

Zbiórki harcerskie będą odbywać się w piątki w godz. 15.30 - 17.00.

Obowiązuje procedura zajęć obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

opiekunowie drużyny harcerskiej
Agnieszka Kowalczyk
Janusz Paradysz

Informacja dotycząca noszenia maseczek

Informacja

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi punktu 10 "Procedur organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie" Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Korczynie uchwałą nr 2/2020/2021 z dnia 09. września 2020 r. podjęła decyzję - przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się - o pozostawieniu punktu 10 procedur w dotychczasowym brzmieniu: "W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek) - w trosce o zdrowie swoje i innych - zaleca się noszenie maseczek." 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Regulamin wypożyczania, użytkowania i zwracania podręczników w Szkole Podstawowej w Korczynie.

Regulamin wypożyczania, użytkowania i zwracania podręczników
w Szkole Podstawowej w Korczynie.

  1. Podręczniki wypożyczone przez uczniów są własnością biblioteki szkolnej.
  2. Podręczniki wypożyczane są przez wychowawcę klasy dla danego oddziału.
  3. Po odebraniu podręczników wychowawca ustala, który podręcznik (z jaką numeracją) przyporządkowany jest do danego ucznia.
  4. Uczniowie otrzymują podpisane w szkole podręczniki lub podpisują je samodzielnie w szkole w dniu otrzymania.
  5. Podręczniki należy oprawić w okładkę foliową lub papierową. Nie wolno wykorzystywać okładek samoprzylepnych.
  6. Płyta dołączona do podręcznika do języka obcego jest jego integralną częścią i powinna być zwrócona wraz z podręcznikiem.
  7. Pod koniec roku szkolnego, w wyznaczonym terminie, należy podręczniki zwrócić wychowawcy. Wychowawca zwraca podręczniki do biblioteki osobiście wraz z klasą (według harmonogramu).
  8. Zgubienie albo zniszczenie podręcznika lub płyty dołączonej do podręcznika, będzie skutkowało koniecznością odkupienia całego podręcznika.

bibliotekarz
mgr Lidia Lampara