Wpłaty za dożywianie

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA DOŻYWIANIE PŁATNE
UCZNIÓW 
Z TERENU GMINY KORCZYNA
 

Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy:
78 1020 4391 0000 6702 0199 7667 w banku PKO BP  

 

Comiesięczna informacja określająca wysokość opłaty za dany miesiąc (pomniejszona o ewentualne odpisy) przekazywana będzie rodzicowi drogą elektroniczną (e- dziennik) w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca. Dodatkowo informację można uzyskać również u intendenta pod nr tel. 13 43 540 10

Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe. 

Danuta Przewrocka - Półchłopek
kierownik świetlicy

Tags: komunikat, dożywianie