Zajęcia taneczne - informacja

Dzień dobry,

Informuję, że zajęcia taneczne z Panią Anną Kłapkowską (Studio Tańca FEEL & DANCE) rozpoczynają się 3 listopada 2021 r.

Tańce będą odbywać się w każdą środę o godzinie 13:20 na korytarzu edukacji wczesnoszkolnej.


Z poważaniem,
Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja

Informuję, że dzień 14. października (czwartek) 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Natomiast dzień 15. października (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W przypadku konieczności zapewnienia zajęć opiekuńczych w świetlicy (w godzinach od 7:00 do 16:30) w dniu 15. października (piątek) 2021 r., rodzice proszeni są o zgłoszenie takiej potrzeby w sekretariacie szkoły do 13. października (środa) 2021 r. do godziny 12:00. 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat przeciwko SARS-CoV-2

Przekazujemy Państwu informacje przygotowane przez MEiN na temat szczepień uczniów powyżej 12 roku życia.

 1. List Ministra Zdrowia w sprawie szczepienia - otwórz załącznik .pdf
 2. Deklaracja na szczepienia - otwórz załącznik .pdf
 3. List w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 - otwórz załącznik .pdf
 4. Plakat informacyjny - otwórz załącznik .jpg
 5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu COVID-19 - otwórz załącznik .pdf

Film edukacyjny - uczniowie klas IV-VIII - youtube.com: odtwórz...

plakat informacyjny

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01. września (środa) 2021 r. według następującego porządku:

 1. Godzina 8:00 - msza święta w kościele parafialnym.

Godzina 9:00 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

      a) Uczniowie klas I oczekują na swoich wychowawców przed bocznym wejściem do szkoły, następnie pod ich opieką udają się do sal lekcyjnych:

I a – sala nr 129
I b – sala nr 118
I c – sala nr 128 

      b) Pozostali uczniowie udają się bezpośrednio do sal lekcyjnych:

II a – sala nr 121
II b – sala nr 117
II c – sala nr 18

III a – sala nr 112
III b – sala nr 122
III c – sala nr 113
______________

IV a – sala nr 206
IV b – sala nr 213
IV c – sala nr 204

V a – sala nr 5
V b – sala nr 21
V c – sala nr 29

VI a – sala nr 6
VI b – sala nr 22
VI c – sala nr 107

VII a – sala nr 226
VII b – sala nr 218
VII c – sala muzyki

VIII a – sala nr 13
VIII b – sala nr 104
VIII c – sala nr 225
VIII d – sala nr 105
VIII e – sala nr 206
VIII f – sala nr 220

Przydzielone sale lekcyjne są równocześnie przypisane do poszczególnych oddziałów na cały rok szkolny.

Proszę równocześnie o zapoznanie się z procedurą organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie od 01. września 2021 r.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie od 01. września 2021 r.

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
od 01. września 2021 r.

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych. 
 1. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami:
 2. klasy I – III - wejście boczne od strony ulicy A. Fredry:
 3. klasy IV – VIII - wejście główne:
 4. Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, przy wejściach do budynku szkoły znajdują się stacje służące do pomiaru temperatury oraz dezynfekcji rąk. 
 1. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk. 
 1. Do przestrzeni wspólnej szkoły mogą wchodzić jedynie:  

          - opiekunowie dzieci z klas I, (przez pierwsze 2 tygodnie nauki)
          - opiekunowie dzieci niepełnosprawnych.  

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 1. Przy wejściu do szkoły obowiązują zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 2. Od 01. września 2021 r. noszenie maseczek w salach lekcyjnych dla uczniów i pracowników szkoły jest dobrowolne. 
 1. W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek), świetlica, biblioteka - w trosce o zdrowie swoje i innych - noszenie maseczek jest obowiązkowe. 
 1. Uczniowie korzystają w szatni z szafek uczniowskich przydzielonych w poprzednim roku szkolnym. 
 1. Szkoła funkcjonuje zgodnie z opracowanym planem lekcji. 
 1. Każda klasa w ciągu całego dnia korzysta z jednej sali lekcyjnej (wyjątek stanowią lekcje z informatyki i wychowania fizycznego). 
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie między sobą nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi. 
 1. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (maskotek, zabawek, itp.). 
 1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 1. W miarę możliwości zajęcia sportowe będą przeprowadzane na świeżym powietrzu. 
 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, katar, uczeń będzie odizolowany w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu (izolatce). 
 1. Sale, części wspólne (korytarze)  będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 1. Sale informatyczne będą dezynfekowane po każdej lekcji. 
 1. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, klawiatur, włączników oraz blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków. 
 1. Personel kuchenny powinien ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
 1. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej. 
 1. Biblioteka szkolna będzie funkcjonować według odrębnego regulaminu.

 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022

 Informacja

Przypominam Państwu o niezwłocznym złożeniu karty zapisu dziecka do świetlicy oraz deklaracji korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.

Informacja dotyczy tych rodziców, którzy nie dopełnili formalności, a planują korzystanie przez dzieci z opieki świetlicowej od 2 września 2021 r.

Ponadto informuję, że obiady w stołówce szkolnej wydawane będą od 3 września 2021 r. 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły