Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie informuje, że od dnia 8. kwietnia 2019 r. do odwołania z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego planowany jest w naszej szkole strajk nauczycieli. 

W związku z powyższym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od dnia 8. kwietnia 2019 r. do odwołania nie odbędą się.

Szkoła w poniedziałek i wtorek: 8 i 9 kwietnia zorganizuje zajęcia opiekuńcze. 

Dla uczniów korzystających na co dzień z obiadów wydawane będą normalne posiłki.  

Ponadto informuję, że zaplanowane na dzień 10,11,12 kwietnia egzaminy gimnazjalne; na 15,16,17 kwietnia egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z procedurami.

Jednocześnie przypominam, że dni egzaminów: 10,11,12,15,16,17 kwietnia są dla wszystkich pozostałych uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.      

Proszę na bieżąco śledzić ogłoszenia na stronie szkoły.

Dyrektor szkoły
Artur Stodolak


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, które dotyczą przepisów w zakresie organizacji przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, a także zasad prowadzenia sporów zbiorowych, pragnę przekazać następujące wyjaśnienia.

Organizacja egzaminów, zespoły egzaminacyjne, zespoły nadzorujące

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Z kolei na mocy art. 44zzs. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm. ) za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoły. Dyrektor szkoły jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, powołany i przeszkolony przez OKE, organizuje i nadzoruje przebieg w szkole odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.

Zmiany zespołów egzaminacyjnych, zespołów nadzorujących

Dokonanie zmiany, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu i powołanie w zastępstwie innego przewodniczącego lub członka musi być zgodne z trybem określonym w prawie oświatowym, w szczególności w: 
-    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223),  
-    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. poz. 1512), 
-    informacja OKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019. 

Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – nawet w dniu egzaminu – powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu. Fakt ten powinien być odnotowany w formularzu powołania zespołów nadzorujących. 

W skład zespołu nadzorującego wchodzi m.in. nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce. 
Definicje dotyczące pojęć nauczyciela oraz szkoły i placówki zawierają stosowne przepisy ustawy o systemie oświaty. Pod pojęciem nauczyciela należy rozumieć zarówno stricte nauczycieli, jak również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, placówkach i placówkach doskonalenia nauczycieli. 
Z kolei pojęcie „szkoły” obejmuje również przedszkola, natomiast placówkami są: 
–   placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 
–   placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 
–   placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych; 
–   poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 
–   młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 
–   placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 
–   biblioteki pedagogiczne; 

Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. 

Nowe rozwiązania – zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone

Na prośbę dyrektorów szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonuje zmiany przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów, propozycje są określone w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Nowe propozycje zakładają, że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących będą mogli być powoływani nauczyciele spoza danej szkoły. Uelastycznienie przepisów daje dyrektorom dodatkowe możliwości przy organizacji egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz maturalnego, które odbędą się w kwietniu i maju br. 

Zasady prowadzenia sporów zbiorowych – wyciąg z ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174)

Art. 17. 
1. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów wskazanych w art. 1. (Powstrzymanie się od wykonywania pracy w czasie strajku nie oznacza niestawienia się w miejscu pracy.)

Art. 18. Udział w strajku jest dobrowolny.

Art. 20.

 1. Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.
 2. Strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników.
 3. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

(Zarówno udział w referendum jak i strajku mają charakter dobrowolny. Wyrażenie przez pracownika zgody na ogłoszenie strajku nie jest jednoznaczne z wzięciem w nim udziału)

Art. 21.

 1. Kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników niebiorących udziału w strajku oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu.
 2. Organizatorzy strajku są obowiązani współdziałać z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy obiektów, urządzeń i instalacji, o których mowa w ust. 1.


Art. 23.

 1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
 2. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

Rekrutacja 2019 - informacja dla rodziców

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczynie informuje,
że zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2019/2020 będą prowadzone do 15 marca 2019 r.

Wypełnioną "KARTĘ ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ"
(zobacz także: druki szkolne) należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Rodzice wyrażający chęć zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
zobowiązani są złożyć wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy"
(zobacz także: druki szkolnew nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2019 r.


W roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość utworzenia:
ODDZIAŁU SPORTOWEGO,
w którym oprócz wynikających ze szkolnych planów nauczania godzin edukacji
wczesnoszkolnej, będzie realizowany poszerzony o 7 godzin tygodniowo
program zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM
W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.


Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
dostępna jest na stronie internetowej szkoły po adresem: www.zs.korczyna.net
(zakładka: druki szkolne)
lub w sekretariacie szkoły.

Zamówienia publiczne

Szkoła Podstawowa w Korczynie - wykaz zamówień publicznych

Brak aktualnych informacji o zamówieniach.

RODO (GDPR), regulacje o ochronie danych osobowych

Szkoła Podstawowa
Aleksandra Fredry w Korczynie
A. Fredry 2
38-420 Korczyna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. A. Fredry w Korczynie reprezentowana przez Dyrektora zwanego dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 13 43 540 25
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody
 4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły;
  3. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.
 6. Administrator może przekazać dane odbiorcom wyłącznie w granicach i na podstawie przepisów prawa celem wypełnienia nałożonych zadań i obowiązków:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. innym podmiotom które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
 7. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Każda osoba której dane są przetwarzane przez Szkołę ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator danych

Procedura uzyskania karty rowerowej

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

 1. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie są przygotowywani w ramach przedmiotu zajęcia techniczne w klasie IV. Uczeń, który nie zdawał, lub nie zdał egzaminu w klasie IV, przygotowuje się do egzaminu we własnym zakresie lub podczas zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczyciela.
 2. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

Czytaj dalej

 • 1
 • 2