Rekrutacja 2021 - informacja dla rodziców

 

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju
informuję, że zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry
w Korczynie odbywają się w następujący sposób:

 1. Ze strony internetowej szkoły (zakładka: druki szkolne) pobieramy kartę zapisu do szkoły.
 2. Wypełniamy ją czytelnie i podpisujemy (oboje rodziców/ prawnych opiekunów).
 3. Kartę wrzucamy do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

Zapisy dzieci do klasy pierwszej będą prowadzone
od 01. do 12. marca 2021 r.

Przydział uczniów do poszczególnych oddziałów zostanie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną.

W roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość utworzenia: 
ODDZIAŁU SPORTOWEGO, 
w którym oprócz wynikających ze szkolnych planów nauczania godzin edukacji wczesnoszkolnej, będzie realizowany poszerzony o 7 godzin tygodniowo program zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ODDZIAŁU SPORTOWEGO:
 OTWÓRZ PLIK .PDF W NOWYM OKNIE

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

 Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej odbywają się w następujący sposób:

 1. Ze strony internetowej szkoły (zakładka: druki szkolne) pobieramy kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Wypełniamy ją czytelnie i podpisujemy (oboje rodziców/ prawnych opiekunów).
 3. Kartę wrzucamy do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

Termin składania kart zapisu do świetlicy szkolnej
upływa 12. marca 2021 r.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

"EDUKACJA ONLINE” – BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA TWOJEGO DZIECKA W RAMACH PROJEKTÓW „SIEĆ NA KULTURĘ"

Komunikat

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie bierze udział w projekcie "Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim" i w związku z tym organizuje - dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat - bezpłatne zajęcia z tematu „Edukacji Online”.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury pod adresem:

http://www.gok.korczyna.pl/aktualnosc-301-edukacja_online_bezplatne_szkolenie_dla.html

Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w tym projekcie.

Rekrutacja trwa do piątku 19.02.2021 r. Liczba miejsc ograniczona.

Deklaracje uczestnictwa oraz oświadczenia (do pobrania ze strony GOK-u) można przesyłać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, telefon kontaktowy: 13 43 540 80 wew. 29.

Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2021

Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2021

W związku ze zbliżającym się Dniem Bezpiecznego Internetu (9 luty 2021r.) pragniemy zachęcić wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na plakat pt. "Wirtualny Świat, Realne Wyzwania - Jestem Bezpieczny w Sieci" oraz rymowankę pt. "Jestem Bezpieczny w Sieci".
Konkurs na plakat pt. "Wirtualny Świat, Realne Wyzwania - Jestem Bezpieczny w Sieci" skierowany jest do uczniów klas IV - VIII, których zadaniem będzie przygotowanie innowacyjnej i kreatywnej pracy plastycznej w formacie A4 lub A3. Praca musi być wykonana własnoręcznie dowolną techniką. Uczniowie mogą skorzystać z programu graficznego, a plik dostarczyć w postaci wydruku. Mile widziane będą ciekawe hasła i wskazówki jak mądrze korzystać z Internetu.

Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły do 19 lutego 2021r. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

Konkurs na rymowankę pt. "Jestem Bezpieczny w Sieci" skierowany jest do uczniów klas I-III. Rymowankę należy przesłać e-mailem przez dziennik elektroniczny do 19 lutego 2021r. do organizatorów konkursu: Anny Grzesik lub Jacka Zycha. Na zwycięzców również czekają nagrody rzeczowe. Przykład rymowanki:
"Co, po co, komu i dlaczego?
Wyszukiwarka Ci podpowie - ale uważaj, Kolego!"

Podczas tegorocznych obchodów zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

Zachęcamy do obejrzenia filmu: LINK DO FILMU>> Uczeń bezpieczny w sieci

Organizatorzy: Anna Grzesik, Jacek Zych.

 

Informacja - konsultacje dla klas VIII

Informacja

 1. Od 18. stycznia 2021 r. istnieje możliwość skorzystania przez uczniów klas VIII z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.
 2. Konsultacje dotyczyć będą przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski).
 3. Konsultacje będą odbywać się po zajęciach zdalnych, w grupach liczących do 5 osób, według harmonogramu podanego przez wychowawców.
 4. Szkoła nie zapewnia dowozu uczniów na konsultacje.
 5. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konsultacji są wychowawcy klas VIII.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Szkoły Podstawowej w Korczynie

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Szkoły Podstawowej w Korczynie

Szkoła Podstawowa w Korczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zs.korczyna.net/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Pliki PDF czy skany dokumentów - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie w dokumentach tekstowych,
 • serwisy  zawierają dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu.

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Artur Stodolak. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134354025 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez platformę ePUAP: /SPKorczyna/SkrytkaESP. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Koordynator do spraw dostępności architektonicznej- Pan Artur Stodolak – tel. 134354025, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od bramy wjazdowej na teren szkoły. Do wejścia prowadzą schody. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z windy umiejscowionej po lewej stronie od bramy wjazdowej. Aby dostać się do sekretariatu szkoły osoba niepełnosprawna powinna zadzwonić pod numer telefonu 134354025 . Budynek szkoły w znacznej części dostosowany jest do osób poruszających się za pomocą specjalistycznego wózka (winda, podjazdy). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Na terenie szkoły i wzdłuż ulicy przed szkołą są miejsca parkingowe.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (sutereny - piwnice, parter, 1 i 2 piętro) znajduje się korytarz.
 • Budynek dostosowywany jest dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku szkoły po lewej stronie od bramy wjazdowej (przy windzie) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby uprawnione tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać ze środka komunikowania się tj. tel. 134354025, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W szkole nie jest zatrudniony tłumacz języka migowego. Koordynator do spraw dostępności informacyjno - komunikacyjnej, Pan Artur Stodolak, tel. 134354025, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

Strona będzie na bieżąco dostosowywana do wymagań prawnych. Trwają prace nad poprawieniem dostępności cyfrowej dokumentów PDF, odpowiednim opisem plików graficznych oraz poprawieniem kontrastu poszczególnych elementów strony.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły