INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Informuję, że wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2020/2021 organizowane są - przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - konkursy przedmiotowe z poszczególnych przedmiotów nauczania.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji konkursów pod adresem:

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2020-2021/

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie chęci udziału w konkursach wychowawcy klasy w terminie do 13. listopada (tj. piątek) 2020 r.

Konkursy przedmiotowe rozpoczynają się o godzinie 10:00.

Wyjątkiem jest konkurs z języka polskiego,
który rozpoczyna się o godzinie 12:00.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Regulamin zdalnego nauczania w klasach I - III

Regulamin zdalnego nauczania w klasach I - III 
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
obowiązujący od 09. listopada 2020 r. do 29. listopada 2020 r.
  

1. W czasie  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły,  związanego  z  zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość za pomocą platformy Google Meet.

2. Zajęcia odbywają się w godzinach przewidzianych planem lekcji (podziałem godzin) obowiązującym dotychczas w szkole.

3. Nauczyciel prowadzi lekcje, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo – wizyjne. Nieobecności uczniów zaznaczane są w dzienniku elektronicznym.

4. W przypadku braku możliwości korzystania z platformy Google Meet rodzice ustalają z wychowawcą formę przekazywania materiałów z lekcji.

5. Zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są w formie zdalnej lub – po uzgodnieniu nauczyciela z rodzicami – na terenie szkoły.

6. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania przez tych uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szkoła umożliwia realizację tych zajęć w formie zdalnej na terenie szkoły.

7. Odrabianie lekcji i zapoznanie się z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia.

8. W trakcie trwania nauczania zdalnego ocenianiu podlegają różne rodzaje zadań, wskazane przez nauczyciela.

9. W edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) ocenie podlegają:

    a) systematyczność pracy dziecka,

    b) dokładność, staranność i poprawność wykonywanych zadań.

10. Ocena zachowania za okres nauczania zdalnego uwzględniać będzie:

      a) rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, tzn. terminowe realizowanie zadań,

      b) systematyczne uczestnictwo w lekcjach zdalnych.

11. Prowadząc lekcje zdalne, nauczyciele zobowiązani są do nieprzeciążania uczniów oraz uwzględnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.

12. Wszelkie problemy związane z kształceniem zdalnym uczniowie i rodzice zgłaszają poprzez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy.

13. Od poniedziałku, 9 listopada br. w szkole istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

14. Potrzebę zapewnienia opieki dziecku rodzice zgłaszają z jednodniowym wyprzedzeniem (w godzinach od 8:00 do 12:00) w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 13 435 40 25.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Komunikat

Komunikat

W związku z objęciem całego kraju strefą żółtą oraz nowych wytycznych premiera oraz ministra zdrowia, aktualizacji ulega punkt 10 "Procedur organizacji zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie".

Otrzymuje on brzmienie:

10. W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek), biblioteka - w trosce o zdrowie swoje i innych obowiązkowe jest noszenie maseczek.

W przypadku konieczności wprowadzenia w szkole nauczania zdalnego bądź hybrydowego rodzice i uczniowie otrzymają instrukcję korzystania z przygotowanej platformy (wspólnej dla całej szkoły).
Informacja zostanie przekazana za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Komunikat dotyczący Dnia Edukacji Narodowej

Komunikat dotyczący Dnia Edukacji Narodowej

Informuję, że dzień 14. października 2020 r. (środa) jest wolny od zajęć dydaktycznych. W związku z powyższym lekcje w tym dniu nie odbędą się.
Nie będą też przygotowywane posiłki 
w stołówce szkolnej. Istnieje jednak możliwość zorganizowania w świetlicy (w godz. 7.00-16.30) zajęć opiekuńczych dla dzieci.
Potrzebę skorzystania z takiej opieki rodzice dzieci powinni zgłosić do 
wychowawców poszczególnych klas, do poniedziałku (12.10.2020 r.) do godz. 12.00.

Artur Stodolak
Dyrektor szkoły

Informacja dotycząca fluoryzacji w klasach II-VI

W bieżącym roku szkolnym prowadzona będzie u dzieci fluoryzacja zębów. Obowiązują zgody rodziców z ubiegłego roku. W przypadku zmiany decyzji rodzice proszeni są o przekazanie pisemne informacji do gabinetu pielęgniarki szkolnej w poniedziałek 05.10.2020 r.

Ubezpieczenie NNW dzieci - informacja od Rady Rodziców

Drodzy Rodzice

Wychodząc naprzeciw zaleceniom dotyczącym unikania płatności gotówkowych w dobie COVID-19 przedstawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie z wymogami zarówno WHO jak i MEN w formie bezgotówkowej.

Poniżej podajemy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dzieci:

https://www.nowaklasa.pl/

Kod do zawarcia polisy Nowa Klasa: RJA2

Rodzice sami wybierają wariant ubezpieczenia.

Poprzednie ubezpieczenia straciło swoją ważność
z dniem 31. sierpnia 2020 r.

Zobacz plik (w formacie .pdf)  > ogólne warunki ubezpieczenia.

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej
im. Aleksandra Fredry w Korczynie