• Start

Wielkanoc 2019


 Radosnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych.

Niech w tym podniosłym dniu zagości w Waszych sercach Zmartwychwstały Jezus Chrystus, odnowi Waszą wiarę i stanie się natchnieniem w codziennym życiu.

Wesołego Alleluja!

 

Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie informuje, że od dnia 8. kwietnia 2019 r. do odwołania z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego planowany jest w naszej szkole strajk nauczycieli. 

W związku z powyższym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od dnia 8. kwietnia 2019 r. do odwołania nie odbędą się.

Szkoła w poniedziałek i wtorek: 8 i 9 kwietnia zorganizuje zajęcia opiekuńcze. 

Dla uczniów korzystających na co dzień z obiadów wydawane będą normalne posiłki.  

Ponadto informuję, że zaplanowane na dzień 10,11,12 kwietnia egzaminy gimnazjalne; na 15,16,17 kwietnia egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z procedurami.

Jednocześnie przypominam, że dni egzaminów: 10,11,12,15,16,17 kwietnia są dla wszystkich pozostałych uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.      

Proszę na bieżąco śledzić ogłoszenia na stronie szkoły.

Dyrektor szkoły
Artur Stodolak


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, które dotyczą przepisów w zakresie organizacji przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, a także zasad prowadzenia sporów zbiorowych, pragnę przekazać następujące wyjaśnienia.

Organizacja egzaminów, zespoły egzaminacyjne, zespoły nadzorujące

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Z kolei na mocy art. 44zzs. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm. ) za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoły. Dyrektor szkoły jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, powołany i przeszkolony przez OKE, organizuje i nadzoruje przebieg w szkole odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.

Zmiany zespołów egzaminacyjnych, zespołów nadzorujących

Dokonanie zmiany, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu i powołanie w zastępstwie innego przewodniczącego lub członka musi być zgodne z trybem określonym w prawie oświatowym, w szczególności w: 
-    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223),  
-    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. poz. 1512), 
-    informacja OKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019. 

Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – nawet w dniu egzaminu – powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu. Fakt ten powinien być odnotowany w formularzu powołania zespołów nadzorujących. 

W skład zespołu nadzorującego wchodzi m.in. nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce. 
Definicje dotyczące pojęć nauczyciela oraz szkoły i placówki zawierają stosowne przepisy ustawy o systemie oświaty. Pod pojęciem nauczyciela należy rozumieć zarówno stricte nauczycieli, jak również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, placówkach i placówkach doskonalenia nauczycieli. 
Z kolei pojęcie „szkoły” obejmuje również przedszkola, natomiast placówkami są: 
–   placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 
–   placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 
–   placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych; 
–   poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 
–   młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 
–   placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 
–   biblioteki pedagogiczne; 

Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. 

Nowe rozwiązania – zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone

Na prośbę dyrektorów szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonuje zmiany przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów, propozycje są określone w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Nowe propozycje zakładają, że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących będą mogli być powoływani nauczyciele spoza danej szkoły. Uelastycznienie przepisów daje dyrektorom dodatkowe możliwości przy organizacji egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz maturalnego, które odbędą się w kwietniu i maju br. 

Zasady prowadzenia sporów zbiorowych – wyciąg z ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174)

Art. 17. 
1. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów wskazanych w art. 1. (Powstrzymanie się od wykonywania pracy w czasie strajku nie oznacza niestawienia się w miejscu pracy.)

Art. 18. Udział w strajku jest dobrowolny.

Art. 20.

  1. Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.
  2. Strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników.
  3. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

(Zarówno udział w referendum jak i strajku mają charakter dobrowolny. Wyrażenie przez pracownika zgody na ogłoszenie strajku nie jest jednoznaczne z wzięciem w nim udziału)

Art. 21.

  1. Kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników niebiorących udziału w strajku oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu.
  2. Organizatorzy strajku są obowiązani współdziałać z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy obiektów, urządzeń i instalacji, o których mowa w ust. 1.


Art. 23.

  1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
  2. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

XIII Gminny Konkurs Matematyczny Czar Par

Dnia 6 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyła się XIII edycja Gminnego Konkursu "Matematyczny Czar Par", którego celem było ukazanie dzieciom, że umiejętności, które zdobywają na lekcjach matematyki, ułatwiają  życie we współczesnym świecie. Problemy sformułowane w postaci gier i zabaw ukazują matematykę nie jako trudny szkolny przedmiot, ale dziedzinę nauki, która jest obecna w życiu codziennym.

Uczniowie ze szkół podstawowych z Komborni, Krasnej, Węglówki i Korczyny rozwiązywali matematyczne zadania podzielone na pięć kategorii: zadania o oszczędzaniu, mosty, matematyczny kogel – mogel, quiz komputerowy, eliminatka.

Przed rozpoczęciem rozgrywek konkursowych, uczniowie klasy IV a Szkoły Podstawowej w  Korczynie, pod opieką pani Anny Grzesik i Magdaleny Korony, przedstawili scenkę o oszczędzaniu w SKO.

Czytaj dalej

Razem łatwiej!

międzynarodowe spotkanie szkół partnerskich w Szkole Podstawowej w Korczynie

W dniach 25 – 29.03.2019 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie odbyło się to kolejne spotkanie przedstawicieli szkół wspólnie realizujących projekt Erasmus+ pt. "Letters and Figures Alive" czyli "Litery I cyfry pełne życia".

Podczas pierwszego dnia wizyty  nauczyciele i uczniowie z Finlandii, Włoch, Hiszpanii i Turcji zostali ciepło powitani przez koordynatorkę projektu Annę Waśko, dyrektora Szkoły Podstawowej w Korczynie, Artura Stodolaka oraz społeczność szkolną. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem naszej placówki oraz uczestniczyli uroczystości inicjującej spotkanie w Korczynie. Nasza młodzież zaprezentowała spektakl pt. „Razem łatwiej”, będący próbą połączenia motywów Małego Księcia z historią projektu, oraz pokazy taneczno-wokalne. Nauczyciele z partnerskich szkół mieli także okazję spotkać się z władzami gminy.

Czytaj dalej

Powiat krośnieński - moja Mała Ojczyzna

18.03.2019 r. w Dukli odbyła się IX  edycja konkursu wiedzy turystyczno-krajoznawczej. Składał się on z 3 części – najpierw uczniowie rozwiązywali test 30 pytań, w drugiej części odpowiadali na zadawane im pytania, a w finale lokalizowali miejsca na mapie powiatu krośnieńskiego. W kategorii gimnazjum nasza szkoła zajęła drużynowo I miejsce, a wśród najlepszych indywidualnie byli: II miejsce Jakub Zygmunt, V miejsce Wiktor Wierdak, VI miejsce Wojciech Delimat.

Czytaj dalej

Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego

W bieżącym roku szkolnym uczennica klasy 8 b Karina Rachwał brała udział w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego, który organizowało  Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Karina przeszła przez wszystkie etapy konkursu ze wspaniałymi wynikami i ostatecznie uzyskała tytuł laureata. Sukces Kariny bardzo cieszy, ponieważ konkurs nie jest łatwy, a od uczestników wymagana jest wiedza nie tylko w zakresie znajomości języka, ale także i w zakresie kultury, historii, geografii czy polityki.

Czytaj dalej