• Start

Projekt eTwinning: North East West South = N.E.W.S.!

To tytuł projektu eTwinning realizowanego przez kilku uczniów z klasy ósmych. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli już wielu projektach eTwinning, ale ten jest wyjątkowy ze względu na bardzo dużą liczbę realizujących go szkół - jest ich prawie czterdzieści. Głownie z krajów południowej Europy (Grecja, Turcja, Włochy), ale również z Francji, Hiszpanii, Litwy, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a także z krajów pozaeuropejskich, np. z Gruzji, Indii, Azerbejdżanu. Z Polski są cztery szkoły (z Gniezna, Legionowa, Cieszanowa i Korczyny). Tak duża liczebność szkól zapewnia bardzo dużą różnorodność kulturowa projektu, ale jednoczęśnie wymaga dużej elastyczności i kreatywności. Bardzo ważna rolę spełnia dwójka koordynatorów – z Włoch i Turcji.

Czytaj dalej

Projekt eTwinning: Tell me, dear granny...

Projekt realizowany jest przez klasę 7 c. W zeszłym roku szkolnym klasa ta realizowała wspólnie ze szkolą w Hiszpanii projekt dotyczący zdrowego żywienia. Niestety dokończyliśmy go nieco wcześniej i w ograniczonym zakresie ze względu na naukę online.
W tym roku znowu nawiązaliśmy współpracę z nauczycielką z Hiszpanii ze szkoły w Walencji.
Tym razem zdecydowaliśmy się na projekt o pokoleniu dziadków i jego relacjach z młodymi ludźmi. Ze względu na sytuację epidemiologiczną tak zaplanowaliśmy działania, żeby można było kontynuować projekt, jeśli będziemy uczyć online.

Czytaj dalej

Projekt eTwinning: Recycling Schools

Od 2 marca 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Korczynie realizuje wspólnie ze szkołami z Turcji i Hiszpanii projekt eTwinning. Portal eTwinningLive ma za zadanie pomoc w realizacji projektu szkolnego przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nasz projekt eTwinning pt. "Recycling Schools" ("Szkoły recyklingowe”) dotyczy recyklingu i idei wtórnego przetwarzania materiałów. W ten sposób uczniowie pokażą jak świadomie korzystają z materiałów nadających się do recyklingu w szkole i w domu. Współpraca z zagranicznymi partnerami polega na wymianie informacji i wspólnym tworzeniu pomysłów. W projekcie uczestniczy 16 uczniów klasy szóstej z korczyńskiej szkoły.

Czytaj dalej

INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

INFORMACJA O KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Informuję, że wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2020/2021 organizowane są - przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - konkursy przedmiotowe z poszczególnych przedmiotów nauczania.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji konkursów pod adresem:

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2020-2021/

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie chęci udziału w konkursach wychowawcy klasy w terminie do 13. listopada (tj. piątek) 2020 r.

Konkursy przedmiotowe rozpoczynają się o godzinie 10:00.

Wyjątkiem jest konkurs z języka polskiego,
który rozpoczyna się o godzinie 12:00.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Regulamin zdalnego nauczania w klasach I - III

Regulamin zdalnego nauczania w klasach I - III 
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
obowiązujący od 09. listopada 2020 r. do 29. listopada 2020 r.
  

1. W czasie  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły,  związanego  z  zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość za pomocą platformy Google Meet.

2. Zajęcia odbywają się w godzinach przewidzianych planem lekcji (podziałem godzin) obowiązującym dotychczas w szkole.

3. Nauczyciel prowadzi lekcje, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo – wizyjne. Nieobecności uczniów zaznaczane są w dzienniku elektronicznym.

4. W przypadku braku możliwości korzystania z platformy Google Meet rodzice ustalają z wychowawcą formę przekazywania materiałów z lekcji.

5. Zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są w formie zdalnej lub – po uzgodnieniu nauczyciela z rodzicami – na terenie szkoły.

6. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania przez tych uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szkoła umożliwia realizację tych zajęć w formie zdalnej na terenie szkoły.

7. Odrabianie lekcji i zapoznanie się z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia.

8. W trakcie trwania nauczania zdalnego ocenianiu podlegają różne rodzaje zadań, wskazane przez nauczyciela.

9. W edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) ocenie podlegają:

    a) systematyczność pracy dziecka,

    b) dokładność, staranność i poprawność wykonywanych zadań.

10. Ocena zachowania za okres nauczania zdalnego uwzględniać będzie:

      a) rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, tzn. terminowe realizowanie zadań,

      b) systematyczne uczestnictwo w lekcjach zdalnych.

11. Prowadząc lekcje zdalne, nauczyciele zobowiązani są do nieprzeciążania uczniów oraz uwzględnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.

12. Wszelkie problemy związane z kształceniem zdalnym uczniowie i rodzice zgłaszają poprzez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy.

13. Od poniedziałku, 9 listopada br. w szkole istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

14. Potrzebę zapewnienia opieki dziecku rodzice zgłaszają z jednodniowym wyprzedzeniem (w godzinach od 8:00 do 12:00) w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 13 435 40 25.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Regulamin zdalnego nauczania w klasach IV - VIII  
w Szkole Podstawowej 
im. Aleksandra Fredry w Korczynie
obowiązujący od 26. października 2020 r. do 29. listopada 2020 r.
 

 1. W czasie  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły,  związanego  z  zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość za pomocą platformy Google Meet. 
 1. Nauczyciel prowadzi lekcje, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo – wizyjne. Nieobecności uczniów zaznaczane są w dzienniku elektronicznym. 
 1. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych. 
 1. Zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są w formie zdalnej lub – po uzgodnieniu nauczyciela z rodzicami – na terenie szkoły. 
 1. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania przez tych uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szkoła umożliwia realizację tych zajęć w formie zdalnej na terenie szkoły. 
 1. Odrabianie lekcji i zapoznanie się z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. 
 1. W trakcie trwania nauczania zdalnego ocenianiu podlegają różne rodzaje zadań, wskazane przez nauczyciela,
 • nauczyciel ustala wagę ocen w skali 1-3, oceny te wpisywane są do dziennika elektronicznego z dopiskiem „nauczanie zdalne”,
 • uczeń ma jednokrotną możliwość poprawienia zadania, za które otrzymał ocenę niedostateczną po uzgodnieniu formy i terminu z nauczycielem, dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie zdalnej. 
 1. Ocena zachowania za okres nauczania zdalnego uwzględniać będzie:
 • rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, tzn. terminowe realizowanie zadań,
 • systematyczne uczestnictwo w komunikacji z nauczycielem (regularne odbieranie wiadomości),
 • systematyczne uczestnictwo w lekcjach zdalnych,
 • terminowe usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach on-line. 
 1. Prowadząc lekcje zdalne nauczyciele zobowiązani są do nieprzeciążania uczniów oraz uwzględnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. 
 1. Wszelkie problemy związane z kształceniem zdalnym uczniowie i rodzice zgłaszają poprzez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły