Przekraczanie granic i rozumienie się w Europie G.A.T.E.

Cztery szkoły, z Niemiec, Hiszpanii, Grecji i Polski, wszystkie usytuowane w pobliżu granicy z innym europejskim krajem, realizują wspólnie projekt, który polega na poszukiwaniu możliwości dotarcia do siebie nawzajem, otwierania bram i pokonywania barier. W trakcie realizacji projektu partnerzy pracują razem nad językowymi, kulturowymi, historycznymi, geograficznymi, ekonomicznymi i psychologicznymi aspektami życia na terenach przygranicznych.

Projekt ma umożliwić uczniom szersze spojrzenie na swoje rodzinne strony, nie tylko w kontekście regionalnym ale również europejskim. Jest wspaniałą motywacją do nauki języka obcego i korzystania z nowoczesnych technologii poprzez wspólną pracę w wielonarodowych drużynach i poprzez  ciągłą komunikację. Uczestnicy projektu zajmują się  również rozwiązywaniem problemów związanych z tłumaczeniem, używając angielskiego jako wspólnego języka, ale włączając w to także słownictwo z własnych regionów.

Na początku realizacji projektu każdy z partnerów koncentruje się na swoim własnym terenie; jego osobliwościach , szansach i wyzwaniach. Każda szkoła przygotowuje DVD o swoim regionie ze szczególnym uwzględnieniem związków z i wpływów  sąsiedniego kraju. Kolejnym etapem będzie opracowanie broszury reklamującej własny region. Rezultaty tych działań zostaną wykorzystane do poszukiwania sposobów przełamywania barier istniejących miedzy regionami, kulturami i narodami, poprzez stworzenia wspólnego słownika i zrealizowania podsumowującego projektu filmowego.

W procesie otwierania bram bardzo ważną rolę odegrają mobilności, ponieważ umożliwią partnerom poznanie 7 innych krajów oprócz swojego regionu. Podsumowujące imprezy na których prezentować będziemy DVD, broszurę i słowniczek umożliwią rozpropagowanie naszych doświadczeń w obrębie i poza instytucjami partnerskimi.