• Start
 • Polityka prywatności (RODO)

RODO (GDPR), regulacje o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

 

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Korczynie realizując swoje zadania, przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa dzieci.

Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność, aby dane osobowe Państwa i Państwa dzieci były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Korczynie, ul. A. Fredry, 38-420 Korczyna.
 2. W Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Cele przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci.

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania.          
Najważniejsze cele przetwarzania to:

 1. wykonywanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO) "obowiązek prawny"
 2. wykonywanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w przypadku
  gdy działalność ta nie wynika z obowiązku prawnego określonego przepisami prawa. W tych przypadkach możemy przetwarzać dane osobowe Państwa i państwa dzieci jedynie za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) w zakresie i celu określonym w tej zgodzie. Zgody takiej wymagają miedzy innymi: udział dzieci w konkursach i olimpiadach, udział dzieci w wycieczkach i wyjazdach edukacyjnych,, możliwość samodzielnego powrotu dziecka do domu – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – "zgoda",
 3. promocja działalności opiekuńczej i dydaktycznej wykonywanych przez naszą placówkę w środowisku lokalnym – publikacja artykułów i zdjęć na stronach internetowych szkoły.
  Do wykonania tego celu będziemy prosić Państwa o zgodę na wykorzystanie danych osobowych (miedzy innymi wizerunku) Państwa dzieci. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tym celu będziemy je przetwarzać wyłącznie w zakresie
  i celu określonym w tej zgodzie - (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit a RODO)
  –"zgoda",
 4. umożliwienia łatwiejszego kontaktu z Państwem. Aby mieć możliwość kontaktu telefonicznego
  z Państwem będziemy Państwa prosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie takich danych jak numer telefonu, adres e-mail. Zgoda ta jest oczywiście dobrowolna ale bardzo ważna, dzięki takiej możliwości kontaktu będziemy mogli przekazywać Państwu ważne informacje dotyczące Państwa dzieci w bardzo szybki sposób (również informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa)
  - (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit a RODO) –"zgoda".
 5. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, podanie danych osobowych jest:
 6. wymogiem ustawowym, między innymi w przypadku realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. a,
 7. warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych, wyjazdach, wycieczkach, konkursach, olimpiadach itp. Skutkiem braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach będzie brak możliwości uczestniczenia Państwa dzieci w tych formach działalności szkoły, między innymi w przypadku realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. b,
 8. dobrowolnym, konkretnym, świadomym, jednoznacznym okazaniem woli w przypadku udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych między innymi w przypadku realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. c i d.
 9. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.         

W przypadku, gdy będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie Państwa zgody dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu, terminu wskazanego w zgodzie lub wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Przekazywanie/powierzanie do przetwarzania oraz odbiorcy Państwa danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a Państwa dane osobowe będą przekazywane do podmiotów wykonujących zadania publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe Państwa dzieci mogą być również powierzane do przetwarzania odbiorcom, którzy na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołę Podstawową Aleksandra Fredry
  w Korczynie
  będą przetwarzać te dane wyłącznie w celu realizacji tych umów.
  W chwili obecnej są to umowy zawarte:
 • z firmą Zeto – Rzeszów Sp. z o.o. ul Rejtana 55, 35-326, w związku z korzystaniem z usługi dziennik elektroniczny - edziennik24.pl,
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody mogą być przekazywane lub powierzane do przetwarzania „stronom trzecim” wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 3. Prawo dostępu do treści danych.
 4. Prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 5. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane,
 • cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Państwa dane osobowe bez wyraźnej Państwa zgody nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom w państwach trzecich.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt:

 

- listowny na adres:

Szkoła Podstawowa  Aleksandra Fredry w Korczynie,
ul. A. Fredry 2, 38-420 Korczyna.

- telefoniczny: 13 43-540-25

- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Korczyna, dn. 01.01.2020 r.