Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORCZYNIE

UWAGA! 

 Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy:
 57 1020 4391 0000 6102 0215 6255

 

Comiesięczna informacja określająca wysokość opłaty za dany miesiąc (pomniejszona o ewentualne odpisy) przekazywana będzie rodzicowi drogą elektroniczną (e- dziennik) w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca. Dodatkowo informację można uzyskać również u intendenta pod nr tel. 13 43 540 10

Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe.

Danuta Przewrocka - Półchłopek
kierownik świetlicy

Tags: komunikat, stołówka