Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne

Erasmus +

Regulamin rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach projektu: Letters & Figures Alive

ERASMUS +

  1. Zgodnie z zapisami projektu w mobilnościach w ramach krótkoterminowej wymiany grup uczniowskich weźmie udział minimum 12 uczniów i 6 nauczycieli.
  2. Rekrutacja na kolejne wyjazdy zagraniczne odbywać się będzie z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
  3. Za rekrutację uczniów na wyjazdy zagraniczne odpowiedzialny jest zespół rekrutacyjny składający się z dyrektora szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela Zespołu Projektowego.
  4. Prace zespołu rekrutacyjnego udokumentowane są protokołem i kończą się sporządzeniem listy uczestników wyjazdu.
  5. W trakcie realizacji projektu uczniowie będący członkami grupy projektowej będą mogli zdobywać punkty za realizację poszczególnych zadań projektowych i za aktywność na platformach projektowych.
  6. Przy rekrutacji będą również przyznawane punkty za bardzo dobre zachowanie oraz dobre wyniki w nauce, komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego, terminowość w wykonywaniu zadań i gotowość do bycia gospodarzem w czasie wizyty uczniów ze szkół partnerskich w naszej szkole.
  7. W przypadku, gdy wystąpi problem z wytypowaniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów.
  8. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
  9. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz o pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem udziału w projektu.
  10. Zgoda rodziców na wyjazd dziecka jest równoznaczna z oświadczeniem rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wyjazdu za granicę.
  11. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, zobowiązani są do udziału w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem i nauczycielami biorącymi udział w wyjeździe, wraz z rodzicami / prawnymi opiekunami
  12. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać ważny dowód tożsamości.
  13. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez koordynatora projektu.
  14. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy zostanie podana do publicznej wiadomości.
  15. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu.

opracowała: koordynator Anna Waśko

zatwierdził dyrektor szkoły: Artur Stodolak

 

Tags: projekt, erasmus