• Start

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie procedur organizacji nauki w warunkach domowych

Zarządzenie nr 6/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie 
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie procedur organizacji nauki w warunkach domowych

Na podstawie § 1 i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), przyjmuje się zasady organizacji nauki w okresie zawieszenia zajęć.

 § 1
Zasady ogólne 

W okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania jednostek  systemu  oświaty  w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19 dyrektor szkoły  odpowiada  za  organizację  realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

  § 2
Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły 

 1. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. Przekazanie informacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, mediów społecznościowych, a także z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji, w tym poczty tradycyjnej.
 2. Wykorzystanie poczty tradycyjnej, o którym mowa w ust. 1, następuje tylko w przypadku, gdy rodzic nie potwierdza za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej faktu otrzymania informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
 3. W przypadku określonym w ust. 2 przystąpienie do realizacji podstawy programowej oraz oceniania ucznia następuje po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przez rodziców informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 § 3
Ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania 

 1. Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami przebiega z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, telefonicznie.
 2. Rodzice uczniów udostępniają adresy poczty elektronicznej, które mogą zostać wykorzystane do komunikacji w ramach realizacji podstawy programowej. W przypadku braku możliwości technicznych udostępnienia takiego adresu zaleca się udostępnienie przez rodziców numerów telefonów. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej nauczyciele przedmiotowi przekażą rodzicom tygodniowy zakres treści nauczania.
 3. Tygodniowy zakres treści nauczania, o którym mowa w ust. 2, do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, ustala dyrektor, we współpracy z nauczycielami, uwzględniając w szczególności:
  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć
 4. Współpraca dyrektora z nauczycielami, o której mowa w ust. 3, następuje z wykorzystaniem poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły
 5. Zdalne zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
 6. Priorytetem zdalnego nauczania jest realizacja podstawy programowej, dlatego wszelkie koła zainteresowań, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej wymagające specjalistycznych metod i warunków pracy, a stanowiące godziny ponadwymiarowe nauczyciela, zostają czasowo zawieszone. Istnieje jednak możliwość ich realizacji po wcześniejszym skontaktowaniu się z rodzicami ucznia w celu ustalenia specyfiki pracy.
 7. Raz w miesiącu nauczyciel zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zdalnego nauczania.

 § 4
Ocenianie ucznia 

 1. W okresie zawieszenia zajęć szkolnych w terminie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przepisach szczególnych, ocenianiu podlegają prace domowe ucznia. Nauczyciele mogą przekazać dyrektorowi propozycje sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.
 2. Prace domowe, o których mowa w ust. 1, są przesyłane przez ucznia:
  • na pocztę w dzienniku elektronicznym,
  • na adres poczty elektronicznej udostępniony przez nauczyciela,
  • za pośrednictwem innych ustalonych z nauczycielem środków komunikacji.
 3. Oceny ucznia są dostępne w dzienniku elektronicznym.

 

 § 5
Realizacja zajęć 

 1. Dyrektor wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
  • z wykorzystaniem:
   1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem: epodreczniki.pl,
   2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
   3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
   4. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
  • przez podejmowanie  przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem,
  • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

 

 1. Dyrektor zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia:
  • Nauczyciele są do dyspozycji uczniów / rodziców w godzinach pracy przydzielonych
   w planie lekcji.
  • Plan pracy nauczyciela dostępny jest w dzienniku elektronicznym,.
  • Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów / rodziców pełniąc dodatkowy dyżur konsultacyjny w każdy wtorek miesiąca od godziny 16:00 do 17:00.

 § 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nauczanie zdalne w okresie od 25. marca 2020 r.

PILNE!

SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRA FREDRY W KORCZYNIE
OD 25. MARCA 2020 R. NA CZAS OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA
.

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
od dnia 25. marca 2020 r. wszystkich nauczycieli oraz uczniów obowiązuje
NAUCZANIE ZDALNE.

 1. Zdalne zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
 2. Wychowawca zobowiązany jest do ustalenia możliwości komunikacji ucznia/rodzica z nauczycielem.
 3. Wychowawca klasy przekazuje informacje dotyczące kontaktu z uczniem nauczycielom poszczególnych przedmiotów.
 4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów realizują nauczanie zdalne z wykorzystaniem:
 • materiałów i funkcjonalności dostępnych pod adresami:

      www.epodreczniki.pl
      www.gov.pl/zdalnelekcje
      www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych,

 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela,
 • środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-dziennik, poczta elektroniczna, media społecznościowe, kontakt telefoniczny).

Od dnia 25. marca 2020 r. prowadzone zajęcia
będą systematycznie odnotowywane w e-dzienniku.

Postępy w nauce będą oceniane przy pomocy dostępnych form komunikacji.

Konsultacje z nauczycielami odbywają się za pośrednictwem
e-dziennika lub innych form ustalonych z wychowawcą.

Apeluję równocześnie do nauczycieli, aby racjonalnie zadawali materiał nauczania, by nie przeciążać uczniów, ponieważ nadzorowi zewnętrznemu podlega między innymi stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja dla nauczycieli

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tym rozporządzeniem pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

oraz przygotowywaniem się do realizacji podstawy programowej poprzez nauczanie zdalne.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25. marca 2020 r. (środa) i od tego dnia wszyscy nauczyciele zobowiązani są do stosowania się do przepisów w nim zawartych.

W dniu jutrzejszym zostaną przedstawione informacje dotyczące sposobu i trybu realizacji zadań naszej szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
Powyższe informacje zostaną przekazane po konsultacjach z nauczycielami.

Proszę o śledzenie kolejnych komunikatów na stronie szkoły.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Informacja dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW

20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
z którego treścią można zapoznać się pod adresem:

www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25. marca 2020 r. (środa) i od tego dnia szkoła zobowiązana jest do stosowania się do przepisów w nim zawartych.

W dniu jutrzejszym zostaną przedstawione informacje dotyczące sposobu i trybu realizacji zadań naszej szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
Powyższe informacje zostaną przekazane po konsultacjach z nauczycielami.

Proszę o śledzenie kolejnych komunikatów na stronie szkoły.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju,
mając na uwadze między innymi konieczność właściwego przygotowania uczniów klas VIII do egzaminów oraz wykorzystania czasu przymusowej absencji w szkole, zobowiązujemy wszystkich nauczycieli i uczniów do realizacji zdalnego nauczania poprzez dostępne narzędzia komunikacyjne

(e-dziennik, poczta elektroniczna, media społecznościowe, kontakt telefoniczny).

Przypominamy również o możliwości skorzystania z materiałów
udostępnionych przez MEN i CKE pod adresami:

www.gov.pl/zdalnelekcje
www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych

Nie marnujmy czasu, ponieważ nie są to wakacje.

W najbliższym czasie ukażą się przepisy MEN
dotyczące zdalnego oceniania uczniów.

Apeluję równocześnie do nauczycieli, aby – powtarzając za ministrem MEN –
racjonalnie zadawali materiał nauczania, by nie przeciążać uczniów.

Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów przekazywanych za pomocą
e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.

                                                                                                                 Artur Stodolak 
dyrektor szkoły

Ważna informacja - nauczanie zdalne

WAŻNA INFORMACJA – NAUCZANIE ZDALNE

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju udostępniamy materiały do nauki zdalnej na czas zawieszenia nauki w szkole:

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów
klas I – VIII szkoły podstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową.

Na stronie www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych można skorzystać z zestawów zadań dla ósmoklasistów,
które można wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

Prosimy wszystkich uczniów o korzystanie z powyższych nośników informacji,
tak aby nadal się uczyć.

W najbliższych dniach zostaną podane kolejne komunikaty.