• Start

Wytyczne dotyczące organizacji pracy biblioteki szkolnej

Wytyczne dotyczące organizacji pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii koronawirusa w roku szkolnym 2020/21

 1. W bibliotece szkolnej - w trosce o zdrowie swoje i innych - zaleca się noszenie maseczek.
 2. Książki zwracane do biblioteki przechodzą dwudniową kwarantannę.
 3. Wypożyczenia biblioteczne odbywają się poszczególnymi klasami wraz z nauczycielem, tak by ograniczyć kontakty uczniów między poszczególnymi grupami.
 4. Lektury wypożyczane są wraz z nauczycielem polonistą.
 5. Pozostałe wypożyczenia organizowane są wraz z wychowawcą.
 6. Zwroty lektur i pozostałych książek przeprowadzane są wraz z wychowawcą.
 7. Wypożyczenia i zwroty należy umawiać na konkretną godzinę, tak by uniknąć gromadzenia się w bibliotece różnych klas. Odbywa się to zawsze wraz z wychowawcą.
 8. Uczniowie nie podchodzą do półek bibliotecznych (nie dotykają książek przed wyborem). Wypożyczenia będą oferowane w zależności od tego jaka grupa wiekowa będzie korzystać z biblioteki.

 

bibliotekarz
mgr Lidia Lampara

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Korczynie rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. W tym roku uroczystość ta wyglądała zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Uczniowie poszczególnych klas pojawili się w szkole - zgodnie z wcześniejszym komunikatem dyrektora szkoły- według odpowiedniego harmonogramu. Nie było wspólnej uroczystej akademii. Na spotkaniach z wychowawcami uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19 oraz z właściwą, dostosowaną do sytuacji epidemicznej organizacją nowego roku szkolnego.
Miejmy nadzieję, że nadchodzący czas pozwoli nam w zdrowiu i w optymistycznym nastroju kontynuować naukę bez jakichkolwiek przeszkód spowodowanych wirusem COVID-19.

Zmiana przerw międzylekcyjnych

Komunikat dotyczący zmian przerw międzylekcyjnych
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

W roku szkolnym 2020/2021 ulega zmianie czas trwania przerw międzylekcyjnych.
Jest to spowodowane koniecznością wygospodarowania czasu na posiłki, których wydawanie musi być dostosowane do reżimu sanitarnego.

Przerwy śródlekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

8:00 – 8:45 – lekcja 1

8:50 – 9:35 – lekcja 2

9:40 – 10:25 – lekcja 3

10:30 – 11:15 – lekcja 4

11:20 – 12:05 – lekcja 5

12:20 – 13:05 – lekcja 6

13:20 – 14:05 – lekcja 7

14:10 – 14:55 – lekcja 8

15:00 – 15:45 – lekcja 9

 

Obiad dla klas I - III - 12:05 - 12:20  (po piątej lekcji)

Obiad dla klas IV - VIII - 13:05 - 13:20  (po szóstej lekcji)

 

 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2020/2021

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2020/2021

 

Trasa nr 1:

Kurs do szkoły: godz. 710 

Korczyna, ul. Podzamcze (sklep) – Czarnorzeki (kościół) – Czarnorzeki (szkoła) – Korczyna (zajazd –  Korczyna, ul. Bpa Pelczara (Działy) – Korczyna ul. Zawiśle (ostatni przystanek) – Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie)

Kursy powrotne: godz. 1320 oraz godz. 1420

Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie) - Korczyna ul. Zawiśle (ostatni przystanek) - Korczyna, ul. Bpa Pelczara (Działy) - Korczyna (zajazd) - Czarnorzeki (szkoła) - Czarnorzeki (kościół) - Korczyna, ul. Podzamcze (sklep).

 

Trasa nr 2:

Kurs do szkoły: godz. 710 

Korczyna ul. Akacjowa (Ślączka) – Korczyna ul. Spokojna (Burkot - ostatni przystanek) – Korczyna ul. Ogrodowa (Górna Wieś) – Korczyna ul. Ogrodowa (Łazy-ostatni przystanek) – Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie)

Kursy powrotne: godz. 1320 oraz godz. 1420

Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie) - Korczyna ul. Ogrodowa (Łazy - ostatni przystanek) - Korczyna ul. Ogrodowa (Górna Wieś) –  Korczyna ul. Spokojna (Burkot - ostatni przystanek) - Korczyna ul. Akacjowa (Ślączka).

 

Trasa nr 3:

Kurs do szkoły: godz. 735 

Korczyna ul. Sporne (k. Domu Ludowego) – Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie)

Kursy powrotne: godz. 1320 oraz godz. 1420

Korczyna ul. Fredry (szkoła w Korczynie) - Korczyna ul. Sporne (k. Domu Ludowego)

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Komunikat dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01. września (wtorek) według następującego harmonogramu:

Klasy I – godzina 9:00 - uczniowie oczekują przed bocznym wejściem do szkoły (od strony ulicy A. Fredry) na swoich wychowawców, z którymi udają się do sal lekcyjnych.

Klasy II – III – godzina 10:00

II a – sala nr 112
II b – sala nr 122
II c – sala nr 113

III a – sala nr 129
III b – sala nr 118
III c – sala nr 128

Klasy IV – VIII – godzina 11:00

IV a – sala nr 5
IV b – sala nr 21
IV c – sala nr 29

V a – sala nr 6
V b – sala nr 22
V c – sala nr 107

VI a – sala nr 226
VI b – sala nr 218
VI c – sala muzyki

VII a – sala nr 13
VII b – sala nr 104
VII c – sala nr 225
VII d – sala nr 105
VII e – sala nr 206
VII f – sala nr 220

VIII a – sala nr 212
VIII b – sala nr 213
VIII c – sala nr 204

Przydzielone sale lekcyjne są równocześnie przypisane do poszczególnych klas na cały rok szkolny.

Proszę równocześnie o zapoznanie się z  procedurą organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
od 01. września 2020 r.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych od 01. września 2020 r.

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
od 01. września 2020 r.

1.  Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

2.  Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

3.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

4.  Do przestrzeni wspólnej szkoły mogą wchodzić jedynie: 

     - opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych,
     - opiekunowie dzieci z klas I,
     - opiekunowie dzieci niepełnosprawnych 

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

6. Przy wejściu do szkoły obowiązują zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

7.  Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami:

 1. wejście główne: klasy IV – VIII,
 2. wejście boczne od strony ulicy A. Fredry: klasy I – III i oddziały przedszkolne.

8.  Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.

9.  Od 01. września 2020 r. noszenie maseczek lub przyłbic w salach lekcyjnych dla uczniów i pracowników szkoły jest dobrowolne.

10. W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek), świetlica, biblioteka - w trosce o zdrowie swoje i innych - zaleca się noszenie maseczek.

11.  Uczniowie korzystają z szafek uczniowskich w szatni przydzielonych w poprzednim roku szkolnym.

12. Szkoła funkcjonuje zgodnie z opracowanym planem lekcji.

13. Każda klasa w ciągu całego dnia korzysta z jednej sali lekcyjnej (wyjątek stanowią lekcje z informatyki i wychowania fizycznego).

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie między sobą nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi.

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (maskotek, zabawek, itp.).

16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

17. W miarę możliwości zajęcia sportowe będą przeprowadzane na świeżym powietrzu.

18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, katar, uczeń będzie odizolowany w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu (izolatce).

19. Sale, części wspólne (korytarze)  będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

20. Sale informatyczne będą dezynfekowane po każdej lekcji.

21. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, klawiatur, włączników
oraz blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków.

22. Personel kuchenny powinien ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

23. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej.

24. Biblioteka szkolna będzie funkcjonować według odrębnego regulaminu.

 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły