Konkurs wiedzy SKO

I Ty możesz zostać „Mistrzem wiedzy SKO”!

„Test wiedzy SKO” odbędzie się w terminie 19-25 kwietnia 2021 r. w formie internetowej – bez konieczności wychodzenia z domu (np. na komputerze, telefonie) lub papierowej (w przypadku trudności z dostępem do urządzenia z Internetem). „Test wiedzy SKO” będzie trwał 7 dni i można do niego przystąpić więcej niż 1 raz. Wystarczy, że za każdym razem uczeń wpisze nową nazwę użytkownika, a system wylosuje kolejne pytania. Im więcej razy uczeń rozwiąże Test, tym więcej się nauczy. I o to chodzi :-)

Ważne informacje:

 • Test będzie można rozwiązać korzystając z wielu popularnych przeglądarek internetowych za wyjątkiem przeglądarki Internet Explorer;
 • jeżeli uczeń / uczennica zdecyduje się na formę papierową Testu proszony/-a jest o kontakt mailowy ze szkolnym Opiekunem SKO (Anną Grzesik) przez dziennik elektroniczny do dnia 19 kwietnia 2021r,
 • uczestnik Testu może go rozwiązać w formie papierowej, na karcie przekazanej przez nauczyciela-Opiekuna SKO uczestnikom, którzy zadeklarowali wcześniej taką formę rozwiązywania Testu, najwcześniej w dniu rozpoczęcia Testu;
 • Test składa się z 10 pytań - tylko 1 z odpowiedzi podanych przy każdym z pytań jest poprawna;
 • zaliczenie Testu wymaga udzielenia poprawnej odpowiedzi na minimum 7 z 10 pytań;
 • pytania testowe dostosowane są do wieku i percepcji uczestników (wersje Testu dla klas 0-2, 3-4, 5-6; uczniowie z klasy VII, którzy nie ukończyli 13. roku życia mogą sprawdzić się rozwiązując test dla klas 5-6);
 • zakres zagadnień, które obejmuje Test, określony jest w sylabusie dostępnym pod adresem https://www.pkobp.pl/media_files/76b83222-8de5-440a-bd79-f1cf5a3778bc.pdf (znajdują się w nim zagadnienia, które mogą pojawić się na teście oraz wskazówki, gdzie szukać potrzebnych informacji).

Przekazanie wyników:

 • w przypadku uczestników rozwiązujących Test w formie elektronicznej, po jego wykonaniu należy okazać nauczycielowi - Opiekunowi SKO dyplom, który dostępny będzie do pobrania po pozytywnym zakończeniu testu – dyplom można okazać w formie elektronicznej (np. przesyłając plik, skan, zrzut ekranu),
 • w przypadku uczestników wykonujących Test w wersji papierowej, po wypełnieniu karty z Testem należy ją przekazać nauczycielowi - Opiekunowi SKO w formie elektronicznej (np. przesłanie mailem skanu) lub osobiście w sekretariacie szkoły,
 • istnieje możliwość wielokrotnego podejścia do rozwiązywania Testu w terminie jego udostępnienia, aż do uzyskania przez danego uczestnika Testu pozytywnego wyniku.

 Dzięki udziałowi w Teście uczniowie:
1. Zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące np. tworzenia bezpiecznych haseł w Internecie, zdrowego odżywiania, sposobów na oszczędzanie: pieniędzy, wody, prądu.
2. Sprawdzą się i na podstawie wyniku wyświetlonego na końcu Testu dowiedzą, jak dobrze znają tematykę edukacyjną SKO.
3. Spędzą miło czas.
4. Pomogą szkole w zdobyciu punktów w „Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli”.
5. Otrzymają dyplom „Mistrza wiedzy SKO”.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Teście oraz głosowania na blog SP Korczyna:
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-korczyna/

Anna Grzesik (Szkolny Opiekun SKO)

A JAK AUTYZM …

A JAK AUTYZM …

Niektórzy ludzie z autyzmem wiodą życie w ciszy, zamknięci w sobie, inni szaleją, bo rzeczywistość ich przytłacza. Niektórzy z nich nigdy nie nauczą się poprawnie dziękować. Są jednak tacy, którym ten zwrot tak lekko przechodzi przez usta, że sprawiają wrażenie, jakby rozumieli, co im się właśnie wymsknęło. Niektórzy ludzie z autyzmem chętnie się śmieją i dużo gadają, inni są raczej rzeczowi i małomówni. Niektórzy ludzie z autyzmem rozpaczają z powodu przygnębiających myśli, inni zasiedlają słoneczną stronę życia. Życie w autyzmie jest kiepskim przygotowaniem do życia w świecie bez autyzmu. Uprzejmość zastawiła wiele pułapek, w które można wpaść. Ludzie z autyzmem żadnej nie ominą; są w tym mistrzami.

Axel Brauns, Barwne cienie i nietoperze: życie w autystycznym świecie

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem i ich najbliższych.

Obchody tego szczególnego dnia są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba jest indywidualnością, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii można w znaczącym stopniu poprawić jej funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza i idąca za nią indywidualna terapia, tym większa szansa na poprawienie jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin.

W tym roku po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Korczynie włączyła się do akcji „Na niebiesko dla autyzmu”.  Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju i brak możliwości spotkania się na terenie szkoły  nasze wsparcie dla osób z autyzmem okazaliśmy w nietypowy sposób. Dzięki zaangażowaniu uczniów z klasy 4b nagraliśmy filmik, który może nauczyć nas wielu rzeczy. Przede wszystkim jak rozpoznać autyzm a także co robić, gdy ktoś obok nas ma to zaburzenie. Tytuł filmu nie jest przypadkowy. Z badań opinii publicznej wynika, że Polacy wciąż mało wiedzą na temat tego zaburzenia. Niska świadomość społeczna w tym obszarze idzie ,niestety, w parze z wieloma krzywdzącymi stereotypami i szkodliwymi mitami. Tymczasem liczba osób z diagnozą autyzmu od lat systematycznie rośnie - zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Istnieje zatem duża potrzeba prowadzenia szerokiej edukacji społecznej w tym zakresie a co za tym idzie lepsze zrozumienie osób z autyzmem.

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu jest ważnym dniem dla Szkoły Podstawowej w Korczynie, ponieważ naukę pobierają tu także uczniowie ze spektrum autyzmu. Mamy nadzieję, że nasze działania poszerzą wiedzę i tolerancję uczniów wobec osób cierpiących na autyzm i inne pokrewne zaburzenia rozwoju.

Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat osób z autyzmem na lepszy.

                                                                        Monika Sieniawska

Regulamin zdalnego nauczania w klasach I - III

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 09 kwietnia, uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Korczynie będą realizowali naukę w trybie zdalnym.

Uczniowie klas IV - VIII będą realizowali naukę w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach, natomiast klasy I - III według załączonego regulaminu.

Regulamin zdalnego nauczania w klasach I - III 
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
obowiązujący od 22 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r.
 
 

1. W czasie  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły,  związanego  z  zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość za pomocą platformy Google Meet.

2. Zajęcia odbywają się w godzinach przewidzianych planem lekcji (podziałem godzin) obowiązującym dotychczas w szkole.

3. Nauczyciel prowadzi lekcje, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo – wizyjne. Nieobecności uczniów zaznaczane są w dzienniku elektronicznym.

4. W przypadku braku możliwości korzystania z platformy Google Meet rodzice ustalają z wychowawcą formę przekazywania materiałów z lekcji.

5. Zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są w formie zdalnej lub – po uzgodnieniu nauczyciela z rodzicami – na terenie szkoły.

6. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania przez tych uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szkoła umożliwia realizację tych zajęć w formie zdalnej na terenie szkoły.

7. Odrabianie lekcji i zapoznanie się z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia.

8. W trakcie trwania nauczania zdalnego ocenianiu podlegają różne rodzaje zadań, wskazane przez nauczyciela.

9. W edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) ocenie podlegają:

    a) systematyczność pracy dziecka,

    b) dokładność, staranność i poprawność wykonywanych zadań.

10. Ocena zachowania za okres nauczania zdalnego uwzględniać będzie:

      a) rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, tzn. terminowe realizowanie zadań,

      b) systematyczne uczestnictwo w lekcjach zdalnych.

11. Prowadząc lekcje zdalne, nauczyciele zobowiązani są do nieprzeciążania uczniów oraz uwzględnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.

12. Wszelkie problemy związane z kształceniem zdalnym uczniowie i rodzice zgłaszają poprzez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy.

13. Od poniedziałku, 22 marca br. w szkole istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

14. Potrzebę zapewnienia opieki dziecku rodzice zgłaszają z jednodniowym wyprzedzeniem (w godzinach od 8:00 do 12:00) w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 13 435 40 25.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Korczynie

Wszystkim Paniom z okazji  Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia

Program artystyczny przygotowała klasa II a i II b Szkoły Podstawowej w Korczynie pod opieką Pani Jolanty Kwiatkowskiej i Pani Pauliny Biedki.

 

 SP Korczyna

Rekrutacja 2021 - informacja dla rodziców

 

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju
informuję, że zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry
w Korczynie odbywają się w następujący sposób:

 1. Ze strony internetowej szkoły (zakładka: druki szkolne) pobieramy kartę zapisu do szkoły.
 2. Wypełniamy ją czytelnie i podpisujemy (oboje rodziców/ prawnych opiekunów).
 3. Kartę wrzucamy do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

Zapisy dzieci do klasy pierwszej będą prowadzone
od 01. do 12. marca 2021 r.

Przydział uczniów do poszczególnych oddziałów zostanie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną.

W roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość utworzenia: 
ODDZIAŁU SPORTOWEGO, 
w którym oprócz wynikających ze szkolnych planów nauczania godzin edukacji wczesnoszkolnej, będzie realizowany poszerzony o 7 godzin tygodniowo program zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ODDZIAŁU SPORTOWEGO:
 OTWÓRZ PLIK .PDF W NOWYM OKNIE

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

 Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej odbywają się w następujący sposób:

 1. Ze strony internetowej szkoły (zakładka: druki szkolne) pobieramy kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Wypełniamy ją czytelnie i podpisujemy (oboje rodziców/ prawnych opiekunów).
 3. Kartę wrzucamy do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.

Termin składania kart zapisu do świetlicy szkolnej
upływa 12. marca 2021 r.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły

e-Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Krośnie

e-Punkt Konsultacyjny

Informuję, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie funkcjonuje stacjonarnie nieprzerwanie od początku epidemii realizując w szczególności zadania
z zakresu diagnozy i terapii, opiniowania i orzecznictwa oraz doradztwa zawodowego,
w warunkach rygoru sanitarnego, zgodnie z przyjętym harmonogramem postępowania przeciwepidemiologicznego. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu epidemii podejmujemy jednocześnie alternatywne formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (możliwość telefonicznych konsultacji i porad, możliwość terapii w formule hybrydowej). Obecnie uruchamiamy e-Punkt Konsultacyjny, dający możliwość indywidualnych spotkań online z psychologiem:

(https://zoom.us/j/97259569013?pwd=bmUwNit6RE5kZHJXN2k1R2hUa0JaQT09

ewentualnie pod nr tel. 665557820), w każdy poniedziałek miesiąca od godz. 13ºº-14ºº

z pedagogiem:

(https://zoom.us/j/93258126718?pwd=N0R2Y0JjS2RmcDd0eHNiaVZqUkJyQT09 ewentualnie pod nr tel. 665557820), w każdy poniedziałek miesiąca od godz. 13ºº-14ºº

oraz z logopedą:

(https://zoom.us/j/97892123601?pwd=RGFiSEtQNE82ZjBRZDFPNzVrM2JKZz09

ewentualnie pod nr tel. 665557820) w każdy poniedziałek miesiąca od godz. 14ºº-15ºº.

Chcąc wesprzeć młodzież stojącą przed decyzją wyboru drogi zawodowej oferujemy możliwość spotkań online z doradcą zawodowym:

(https://zoom.us/j/95414483271?pwd=NTFzcDBZZ0tDZ0N4SFpxM25XYVNhdz09 ewentualnie pod nr tel. 665557820). Możliwość uzyskania indywidualnej porady zawodoznawczej w każdą środę miesiąca od godz. 12ºº-13ºº.

Pracownicy poradni przeprowadzają badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów kl. VIII na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego w miarę zgłaszanych potrzeb przez szkoły.

Informacje dotyczące alternatywnych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz propozycję tematów szkoleń online adresowanych do nauczycieli i rodziców będzie można znaleźć na stronie internetowej poradni w zakładce e-Poradnia.