Regulamin zdalnego nauczania w klasach I - III

Regulamin zdalnego nauczania w klasach I - III 
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
obowiązujący od 09. listopada 2020 r. do 29. listopada 2020 r.
  

1. W czasie  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły,  związanego  z  zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość za pomocą platformy Google Meet.

2. Zajęcia odbywają się w godzinach przewidzianych planem lekcji (podziałem godzin) obowiązującym dotychczas w szkole.

3. Nauczyciel prowadzi lekcje, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo – wizyjne. Nieobecności uczniów zaznaczane są w dzienniku elektronicznym.

4. W przypadku braku możliwości korzystania z platformy Google Meet rodzice ustalają z wychowawcą formę przekazywania materiałów z lekcji.

5. Zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są w formie zdalnej lub – po uzgodnieniu nauczyciela z rodzicami – na terenie szkoły.

6. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania przez tych uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szkoła umożliwia realizację tych zajęć w formie zdalnej na terenie szkoły.

7. Odrabianie lekcji i zapoznanie się z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia.

8. W trakcie trwania nauczania zdalnego ocenianiu podlegają różne rodzaje zadań, wskazane przez nauczyciela.

9. W edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) ocenie podlegają:

    a) systematyczność pracy dziecka,

    b) dokładność, staranność i poprawność wykonywanych zadań.

10. Ocena zachowania za okres nauczania zdalnego uwzględniać będzie:

      a) rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, tzn. terminowe realizowanie zadań,

      b) systematyczne uczestnictwo w lekcjach zdalnych.

11. Prowadząc lekcje zdalne, nauczyciele zobowiązani są do nieprzeciążania uczniów oraz uwzględnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.

12. Wszelkie problemy związane z kształceniem zdalnym uczniowie i rodzice zgłaszają poprzez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy.

13. Od poniedziałku, 9 listopada br. w szkole istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

14. Potrzebę zapewnienia opieki dziecku rodzice zgłaszają z jednodniowym wyprzedzeniem (w godzinach od 8:00 do 12:00) w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 13 435 40 25.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły