• Start
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Szkoły Podstawowej w Korczynie

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej Szkoły Podstawowej w Korczynie

Szkoła Podstawowa w Korczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zs.korczyna.net.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Pliki PDF czy skany dokumentów - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie w dokumentach tekstowych,
 • serwisy  zawierają dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu.

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-30
Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-04.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Artur Stodolak. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 540 25 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez platformę ePUAP: /SPKorczyna/SkrytkaESP. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Koordynator do spraw dostępności architektonicznej- Pan Artur Stodolak – tel. 134354025, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od bramy wjazdowej na teren szkoły. Do wejścia prowadzą schody. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z windy umiejscowionej po lewej stronie od bramy wjazdowej. Aby dostać się do sekretariatu szkoły osoba niepełnosprawna powinna zadzwonić pod numer telefonu 134354025 . Budynek szkoły w znacznej części dostosowany jest do osób poruszających się za pomocą specjalistycznego wózka (winda, podjazdy). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Na terenie szkoły i wzdłuż ulicy przed szkołą są miejsca parkingowe.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (sutereny - piwnice, parter, 1 i 2 piętro) znajduje się korytarz.
 • Budynek dostosowywany jest dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku szkoły po lewej stronie od bramy wjazdowej (przy windzie) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby uprawnione tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać ze środka komunikowania się tj. tel. 134354025, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W szkole nie jest zatrudniony tłumacz języka migowego. Koordynator do spraw dostępności informacyjno - komunikacyjnej, Pan Artur Stodolak, tel. 134354025, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

Strona będzie na bieżąco dostosowywana do wymagań prawnych. Trwają prace nad poprawieniem dostępności cyfrowej dokumentów PDF, odpowiednim opisem plików graficznych oraz poprawieniem kontrastu poszczególnych elementów strony.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły