• Start
 • Informacje
 • Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie

Regulamin zdalnego nauczania w klasach IV - VIII  
w Szkole Podstawowej 
im. Aleksandra Fredry w Korczynie
obowiązujący od 26. października 2020 r. do 29. listopada 2020 r.
 

 1. W czasie  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły,  związanego  z  zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość za pomocą platformy Google Meet. 
 1. Nauczyciel prowadzi lekcje, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo – wizyjne. Nieobecności uczniów zaznaczane są w dzienniku elektronicznym. 
 1. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych. 
 1. Zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są w formie zdalnej lub – po uzgodnieniu nauczyciela z rodzicami – na terenie szkoły. 
 1. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania przez tych uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szkoła umożliwia realizację tych zajęć w formie zdalnej na terenie szkoły. 
 1. Odrabianie lekcji i zapoznanie się z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. 
 1. W trakcie trwania nauczania zdalnego ocenianiu podlegają różne rodzaje zadań, wskazane przez nauczyciela,
 • nauczyciel ustala wagę ocen w skali 1-3, oceny te wpisywane są do dziennika elektronicznego z dopiskiem „nauczanie zdalne”,
 • uczeń ma jednokrotną możliwość poprawienia zadania, za które otrzymał ocenę niedostateczną po uzgodnieniu formy i terminu z nauczycielem, dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie zdalnej. 
 1. Ocena zachowania za okres nauczania zdalnego uwzględniać będzie:
 • rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, tzn. terminowe realizowanie zadań,
 • systematyczne uczestnictwo w komunikacji z nauczycielem (regularne odbieranie wiadomości),
 • systematyczne uczestnictwo w lekcjach zdalnych,
 • terminowe usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach on-line. 
 1. Prowadząc lekcje zdalne nauczyciele zobowiązani są do nieprzeciążania uczniów oraz uwzględnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. 
 1. Wszelkie problemy związane z kształceniem zdalnym uczniowie i rodzice zgłaszają poprzez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły