Fundusz Rady Rodziców

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZU RADY RODZICÓW

§ 20

Rada gromadzi fundusz o którym mowa w § 2 pkt 4 z następujących źródeł:

1) składek rodziców
2) darowizn
3) innych źródeł

§21

1. Do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu, o którym mowa w § 2 pkt 4 upoważnieni są:

1) Przewodniczący
2) Skarbnik Rady

2. Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Prezydium, w ramach zasad ustalonych przez Radę.

3. Środki Funduszu przeznaczane są w szczególności na:

1) szkolną działalność w zakresie:

a) kultury,
b) rozrywki,
c) krajoznawstwa i turystyki

2) wsparcie finansowe statutowej działalności szkoły,
3) inne zadania każdorazowo określone przez Radę.

Rozdział 6

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§22

1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy podając zarazem nową treść przepisów.
4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza tekst jednolity Regulaminu.

§23

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2007 r.


§24

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców.

 

Przewodniczący Rady Rodziców