Komunikat dotyczący nauki w trybie zdalnym

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
od 20. grudnia 2021 r. do 09. stycznia 2022 r. uczniowie wszystkich klas
Szkoły Podstawowej w Korczynie będą realizowali naukę w trybie zdalnym.

 1. W czasie  ograniczenia  funkcjonowania  szkoły,  związanego  z  zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość za pomocą platformy Google Meet.
 2. Zajęcia odbywają się w godzinach przewidzianych planem lekcji (podziałem godzin) obowiązującym dotychczas w szkole.
 3. Nauczyciel prowadzi lekcje, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo – wizyjne. 
  Nieobecności uczniów zaznaczane są w dzienniku elektronicznym.
 4. W przypadku braku możliwości korzystania z platformy Google Meet rodzice ustalają z wychowawcą formę przekazywania materiałów z lekcji.
 5. Zajęcia rewalidacyjne i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są w formie zdalnej lub – po uzgodnieniu nauczyciela z rodzicami – na terenie szkoły.
 6. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania przez tych uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szkoła umożliwia realizację tych zajęć w formie zdalnej na terenie szkoły.
 7. Odrabianie lekcji i zapoznanie się z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia.
 8. W trakcie trwania nauczania zdalnego ocenianiu podlegają różne rodzaje zadań, wskazane przez nauczyciela
 9. W edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) ocenie podlegają:
    a) systematyczność pracy dziecka,
    b) dokładność, staranność i poprawność wykonywanych zadań.
 10. Ocena zachowania za okres nauczania zdalnego uwzględniać będzie:
    a) rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, tzn. terminowe realizowanie zadań,
    b) systematyczne uczestnictwo w lekcjach zdalnych.
 11. Prowadząc lekcje zdalne, nauczyciele zobowiązani są do nieprzeciążania uczniów oraz uwzględnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.
 12. Wszelkie problemy związane z kształceniem zdalnym uczniowie i rodzice zgłaszają poprzez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy.
 13. Od poniedziałku, 20 grudnia br. w szkole istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
 14. Potrzebę zapewnienia opieki dziecku rodzice zgłaszają z jednodniowym wyprzedzeniem
  (w godzinach od 8:00 do 12:00) w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 13 435 40 25.

Artur Stodolak
dyrektor szkoły