• Start
 • Komunikaty
 • Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie od 01. września 2021 r.

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie od 01. września 2021 r.

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych
w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie
od 01. września 2021 r.

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych. 
 1. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami:
 2. klasy I – III - wejście boczne od strony ulicy A. Fredry:
 3. klasy IV – VIII - wejście główne:
 4. Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, przy wejściach do budynku szkoły znajdują się stacje służące do pomiaru temperatury oraz dezynfekcji rąk. 
 1. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk. 
 1. Do przestrzeni wspólnej szkoły mogą wchodzić jedynie:  

          - opiekunowie dzieci z klas I, (przez pierwsze 2 tygodnie nauki)
          - opiekunowie dzieci niepełnosprawnych.  

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 1. Przy wejściu do szkoły obowiązują zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 2. Od 01. września 2021 r. noszenie maseczek w salach lekcyjnych dla uczniów i pracowników szkoły jest dobrowolne. 
 1. W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, szatnie, toalety, stołówka (podczas oczekiwania na posiłek), świetlica, biblioteka - w trosce o zdrowie swoje i innych - noszenie maseczek jest obowiązkowe. 
 1. Uczniowie korzystają w szatni z szafek uczniowskich przydzielonych w poprzednim roku szkolnym. 
 1. Szkoła funkcjonuje zgodnie z opracowanym planem lekcji. 
 1. Każda klasa w ciągu całego dnia korzysta z jednej sali lekcyjnej (wyjątek stanowią lekcje z informatyki i wychowania fizycznego). 
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie między sobą nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi. 
 1. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (maskotek, zabawek, itp.). 
 1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 1. W miarę możliwości zajęcia sportowe będą przeprowadzane na świeżym powietrzu. 
 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, katar, uczeń będzie odizolowany w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu (izolatce). 
 1. Sale, części wspólne (korytarze)  będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 1. Sale informatyczne będą dezynfekowane po każdej lekcji. 
 1. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, klawiatur, włączników oraz blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków. 
 1. Personel kuchenny powinien ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
 1. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej. 
 1. Biblioteka szkolna będzie funkcjonować według odrębnego regulaminu.

 

Artur Stodolak
dyrektor szkoły