• Start
  • Komunikaty
  • Gminny Konkurs Profilaktyczny - "Wolni od przemocy i uzależnień"

Gminny Konkurs Profilaktyczny - "Wolni od przemocy i uzależnień"

Zachęcamy do udziału w III edycji Gminnego Konkursu Profilaktycznego
"Wolni od przemocy i uzależnień" 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

I. Cele konkursu

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu, narkotyków i papierosów, a także stosowania przemocy. Dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną, kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia, propagowanie życia bez nałogów, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy.

II. Organizatorzy Konkursu:

1) Wójt Gminy Korczyna

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3) Szkolni pedagodzy Szkół Podstawowych w Korczynie

4) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

5) Posterunek Policji w Korczynie

6) Gminny Ośrodek Opieki Społecznej.

III. Uczestnicy

1) Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Korczyna.

2) Organizator wyznacza 2 kategorie Konkursu:

  • praca zbiorowa – max 3 osoby – ulotka profilaktyczna. Format A4, A5 lub składana na trzy części. Ulotka powinna zawierać tekst oraz obrazki.
  • praca indywidualna – opowiadanie do 2 stron, czcionka Times New Roman roz.12 lub wiersz profilaktyczny - min. 3 zwrotki.

3) Nagrody przyznane zostaną w 3 kategoriach wiekowych: klasy I - III, klasy IV-VI, klasy VII – VIII.

IV. Prace konkursowe

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu - praca zbiorowa - jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej z uzależnieniami lub przemocą – negatywne konsekwencje wynikające ze stosowania używek, formy przemocy, skutki, miejsca, gdzie można znaleźć pomoc, itp.

Warunkiem przystąpienia do konkursu – opowiadanie lub wiersz profilaktyczny  – jest przygotowanie wiersza lub opowiadania o treściach profilaktycznych (alkohol, narkotyki, papierosy, przemoc).

2) Ulotka lub opowiadanie/wiersz powinny zawierać hasło promujące, treść merytoryczną. Autor sam decyduje o treści umieszczonej w ulotce bądź w opowiadaniu/ wierszu.

3) Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

Praca zbiorowa – nazwiska osób, które przygotowały ulotkę, klasa, adres szkoły, tytuł pracy;

Praca indywidualna (opowiadanie/wiersz) – imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres szkoły, tytuł pracy.

4) Konkurs rozpoczyna się dnia 22 lutego 2021 r. a kończy 9 kwietnia 2021 r.

5) Prace dostarczone Organizatorowi po 9 kwietnia 2021 r. nie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe.

6) Prace należy złożyć w sekretariacie swojej szkoły z dopiskiem „Konkurs profilaktyczny” a wraz z pracami konkursowymi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku.

7) Prace złożone zostaną przekazane organizatorom Konkursu.

V. Przebieg konkursu

1) Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.

2) Komisja oceniać będzie:

  • zawartość merytoryczną, profilaktyczny przekaz treści,
  • kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
  • formę estetyczną pracy.

3) Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem szkoły.

4) O terminie oraz formie przeprowadzenia podsumowania konkursu uczestnicy poinformowani zostaną w oddzielnym piśmie. Nagrody czekają!

VI. Uwagi końcowe

1) Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2) Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Korczyna.

3) Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.

4) Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będą pedagodzy szkolni oraz pracownik Urzędu Gminy w Korczynie, tel. 13-43 540-80 wew.105.

 

Do pobrania (format .pdf):