• Start
 • Komunikaty
 • Procedura uzyskania karty rowerowej, harmonogram przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową.

Procedura uzyskania karty rowerowej, harmonogram przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową.

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

 1. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie są przygotowywani w ramach przedmiotu zajęcia techniczne w klasie IV. Uczeń, który nie zdawał, lub nie zdał egzaminu w klasie IV, przygotowuje się do egzaminu we własnym zakresie lub podczas zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczyciela.
 2. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 1. W wyznaczonym terminie, nie później niż tydzień przed egzaminem, Uczeń powinien złożyć u nauczyciela zajęć technicznych czytelnie wypełniony Arkusz zaliczeń wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 2. W przypadku braku podpisu obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcy, Uczeń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu.
 3. W pierwszym wyznaczonym przez Dyrektora szkoły terminie odbywa się część teoretyczna, a w drugim terminie poprawa części teoretycznej oraz egzamin praktyczny. Ustalone terminy egzaminów podane będą do wiadomości na miesiąc przed planowanym terminem.
 4. W dniu egzaminu Uczeń najpierw przystępuje do sprawdzenia wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, zwanym dalej egzaminem teoretycznym, który zostanie przeprowadzony w formie testowej. Do zaliczenia egzaminu Uczeń powinien prawidłowo odpowiedzieć na nie mniej, niż 80 % pytań testowych. Po zdaniu egzaminu teoretycznego uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny odbywa się na rowerze szkolnym lub na własnym, który musi posiadać wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. W przypadku braku takiego wyposażenia, uczeń nie zostanie dopuszczony do egzaminu.
 5. Dla uczniów, którzy nie zaliczyli lub nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie, ustalony zostanie jeden dodatkowy termin sprawdzianu. Jeżeli w drugim terminie uczeń nie zdobędzie wymaganej liczby poprawnych odpowiedzi lub nie podejdzie do egzaminu praktycznego, może podejść do egzaminu w następnym roku szkolnym.
 6. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.
 7. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie, nie prędzej, jak po upływie tygodnia od terminu egzaminu.

Procedura  

 1. Z sekretariatu szkoły od nauczyciela zajęć technicznych lub ze strony internetowej szkoły Uczeń pobiera Arkusz zaliczeń.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) czytelnie wypełniają metryczkę z danymi osobowymi oraz uzupełniają wpis w wierszu drugim, w kolumnie Uwagi. Należy tam wpisać "Wyrażam zgodę".
 3. Uczeń ubiega się o uzupełnienie wpisu u nauczyciela wychowawcy.
 4. Nie później niż tydzień przed terminem egzaminu, Uczeń zgłasza się do nauczyciela zajęć technicznych z wypełnionym Arkuszem zaliczeń oraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

Ponieważ Arkusze zaliczeń stanowią dokumentację szkolną, przyjmowane będą tylko czyste, niewymięte, czytelnie wypełnione blankiety.

Termin egzaminu teoretycznego oraz praktycznego zostanie podany na stronie internetowej szkoły oraz na spotkaniach z rodzicami (wywiadówkach). Poinformowani o terminie zostaną również uczniowie podczas zajęć technicznych.

 1. Po dokonaniu czynności formalnych uczeń przystępuje do egzaminu teoretycznego a po pozytywnym jego zaliczeniu, do egzaminu praktycznego, w przeprowadzeniu którego może brać udział zaproszony policjant lub egzaminator WORD.
 2. Po pozytywnym zdaniu obu części egzaminu, nie wcześniej niż po upływie tygodnia od daty ostatniego egzaminu, Uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły, po odbiór karty rowerowej.

 

Harmonogram egzaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2020/2021

Część teoretyczna

Egzamin

Egzamin poprawkowy

Klasa

Data / lekcja

 Klasa

Data / lekcja

IV a

14 czerwca / lekcja 5

IV a

21 czerwca / lekcja 5

IV b

14 czerwca / lekcja 1

IV b

21 czerwca / lekcja 1

IV c

14 czerwca /  lekcja 3

IV c

21 czerwca / lekcja 3

V a

15 czerwca / lekcja 3

V a

22 czerwca / lekcja 3

V b

15 czerwca / lekcja 1

V b

22 czerwca / lekcja 1

V c

15 czerwca / lekcja 4

V c

22 czerwca / lekcja4

Uczniowie z pozostałych klas

14 czerwca / lekcja 6

Uczniowie z pozostałych klas

21 czerwca / lekcja 6

Część praktyczna

 

 

Klasa

Data / lekcja

Klasa

Data / lekcja

IV a

23 czerwca / lekcja 2

IV a

W przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z części praktycznej (jazda na rowerze), zostanie on przeprowadzony w dniu

5 lipca, o godz. 10:00

IV b

23 czerwca / lekcja 3

IV b

IV c

23 czerwca / lekcja 4

IV c

V a

24 czerwca / lekcja 2

V a

V b

24 czerwca / lekcja 3

V b

V c

24 czerwca / lekcja 4

V c

Uczniowie z pozostałych klas

23 czerwca lekcja lekcja 6

Uczniowie z pozostałych klas

Tags: komunikat