Informacja dotycząca zakupu posiłków z terenu gminy Korczyna

INFORMACJA

dotycząca zakupu posiłków płatnych  dla uczniów z terenu gminy Korczyna

  1. W roku szkolnym 2023/2024 dożywienie dzieci rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu i dostarczeniu umowy do Szkoły Podstawowej w Korczynie.
  2. Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach (dwustronnych), wypełnić drukowanymi literami i złożyć osobie odpowiedzialnej za dożywianie w danej szkole.
  3. Każda umowa otrzymuje indywidualny numer.
  4. W przypadku korzystania z dożywiania przez więcej niż jedno dziecko w rodzinie należy wypełnić osobne umowy dla  każdego  z dzieci.
  5. Po złożeniu druku umowy rodzic (prawny opiekun) otrzymuje kopię umowy z jej numerem i  dokonuje przelewu odpowiedniej kwoty na konto żywieniowe.
  6. Niezawarcie umowy powoduje brak możliwości korzystania z posiłków.
  7. W treści przelewu należy podać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonuje się wpłaty oraz OBOWIĄZKOWO numer umowy.

 

Do pobrania (format .pdf):