Informacja dotycząca zakupu posiłków dla Szkole Podstawowej w Korczynie

INFORMACJA

dotycząca zakupu obiadów w stołówce dla uczniów korzystających z posiłków w Szkole Podstawowej w Korczynie.

  1. W roku szkolnym 2023/2024 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 05 września 2023 r.
  2. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica (opiekuna prawnego) umowy (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły).
  3. Żywienie uczniów rozpoczyna się od następnego dnia po dostarczeniu umowy  do Szkoły Podstawowej w Korczynie i jej podpisaniu.
  4. Przy składaniu każda umowa otrzymuje indywidualny numer.
  5. W przypadku korzystania z dożywiania przez więcej niż jedno dziecko w rodzinie należy wypełnić osobne umowy dla każdego z dzieci.
  6. Po złożeniu druku umowy i uzyskaniu informacji o jej numerze należy dokonać przelewu odpowiedniej kwoty na konto żywieniowe.
  7. W treści przelewu należy podać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonuje się wpłaty oraz OBOWIĄZKOWO numer umowy.
  8. Niezawarcie umowy powoduje brak możliwości korzystania z posiłków.

Do pobrania (format .pdf):