Wpłaty za obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY W SZKOLE.

  Wpłat za obiady należy dokonywać tylko z konta internetowego
wpłacając kwotę na rachunek:

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Korczynie

Rynek 14, 38- 420 Korczyna

Nr konta:  14 8642 1083 2002 8307 4358 0006


W treści przelewu należy wpisać: 
Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony rachunek bankowy szkoły i jest to 27 dzień miesiąca, za miesiąc następny
(wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń
– w tym przypadku terminy będą ustalane odrębnie)

imię i nazwisko dziecka / klasa / szkoła / miesiąc, za który dokonujemy płatności.

 W listopadzie dokonujemy wpłaty za posiłki w grudniu w kwocie 56,00 zł.

Kwota wpłaty w każdym miesiącu żywieniowym jest zmienna i wynika z ilości dni nauki szkolnej. Informacja podawana jest na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły www.zs.korczyna.net (zakładka - Wpłata za obiady).

 Każda wpłata w danym miesiącu jest taka sama dla wszystkich uczniów korzystających
z posiłków a odpisy obiadowe zwracane są
- za potwierdzeniem odbioru - rodzicom lub uczniom.

Odpisy prosimy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem intendentowi pod nr tel. 13 435 40 10.

W przypadku braku wpłaty tzn. wpływu środków na konto
w terminie do 27 listopada posiłki w następnym miesiącu zostaną wstrzymane!

WARUNKIEM OTRZYMANIA OBIADU JEST POSIADANIE BLOCZKÓW OBIADOWYCH

 

Tags: komunikat