Wpłaty za obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY W SZKOLE.

 UWAGA!!!! ZMIANA PŁATNOŚCI

 Wpłat za obiady należy dokonywać tylko z konta internetowego
wpłacając kwotę na rachunek

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Korczynie

Rynek 14, 38- 420 Korczyna

Nr konta:  14 8642 1083 2002 8307 4358 0006

Termin dokonania płatności oznacza datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony rachunek bankowy Szkoły i jest to 27 dzień miesiąca, za miesiąc następny
(wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń
– w tym przypadku terminy będą ustalane odrębnie)

W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka / klasa / szkoła / miesiąc
za który dokonujemy płatności.

 We wrześniu dokonujemy dwóch wpłat:

pierwszą: do 14 września (obiady za wrzesień 2018 r.) w kwocie 72,00 zł, 

drugą: do 27 września (obiady za październik 2018 r.) w kwocie 92,00 zł 

Kwota wpłaty w każdym miesiącu żywieniowym jest zmienna i wynika z ilości dni nauki szkolnej informacja podawana jest na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej szkoły www.zs.korczyna.net (zakładka - Wpłata za obiady).

 Każda wpłata w danym miesiącu jest taka sama dla wszystkich uczniów korzystających
z posiłków a odpisy obiadowe zwracane są
- za potwierdzeniem odbioru - rodzicom lub uczniom.

Odpisy z jednodniowym wyprzedzeniem
prosimy zgłaszać intendentowi na nr tel. 134354010.

W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY POSIŁKI W NASTĘPNYM
MIESIĄCU ZOSTANĄ WSTRZYMANE

WARUNKIEM OTRZYMANIA OBIADU JEST POSIADANIE BLOCZKÓW OBIADOWYCH

 

Tags: komunikat